PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenne

Wydarzenia / Jubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku

Jubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w MalborkuJubileusz 65-lecia działalności Muzeum w Kwidzynie, Oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku

Dnia 4 grudnia 2015 roku, z okazji Jubileuszu 65 lecia Muzeum w Kwidzynie, na tamtejszym zamku, odbyło się uroczyste spotkanie przyjaciół, sympatyków, współpracowników oraz byłych i obecnych pracowników Muzeum. Kwidzyńskie Muzeum zostało otwarte 20 listopada 1950 roku. W pierwszym okresie działalności podlegało Ministerstwu Kultury i Sztuki, a bezpośredni nadzór nad nim sprawowało Muzeum Pomorskie (późniejsze Muzeum Narodowe) w Gdańsku. Od 1963 r., przez niespełna 9 lat, zarządzane było przez Prezydium Rady Powiatowej w Kwidzynie. Od 1972 roku ponownie jest instytucją państwową, jako Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku. Zgromadziło do dziś około 6200 muzealiów dotyczących historii, kultury i środowiska przyrodniczego Powiśla. Prowadzi interesującą działalność edukacyjną , badawczą i wystawienniczą. Współdziała z lokalnymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Na co dzień sprawuje opiekę nad zamkiem kapituły pomezańskiej, który - wraz z przylegającą doń katedrą - jest jednym z najcenniejszych średniowiecznych zabytków architektury sakralno – obronnej w Polsce.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Muzeum był Alfons Lemański. Później kierowali nim kolejno: Mieczysław Haftka, Halina Sampławska, dr Antoni Pawłowski i Sylwia Tatara. Przez pewien czas bezpośrednią opiekę nad Muzeum sprawował dr hab. Janusz Hochleitner , który będąc wicedyrektorem MZM, równocześnie pełnił obowiązki kierownika Muzeum w Kwidzynie. Od października 2013 r. kieruje nim Janusz Cygański. Podczas jubileuszowego spotkania przywołał on pamięć i zasługi wieloletnich pracowników Muzeum, m.in.: Stanisława Czernego, Ryszarda Domaradzkiego, Magdaleny Bółkowskiej, Barbary Wilk- Malinowskiej oraz Zenona Dębowskiego i Karola Stawskiego. Tych troje ostatnich, dyrektor Mariusz Mierzwiński wyróżnił listami gratulacyjnymi i pamiątkowymi medalami wybitymi przez Muzeum Zamkowe w Malborku.

Podczas jubileuszowego spotkania dyrektor Mariusz Mierzwiński otworzył muzealną Pracownię Edukacyjną i nadał jej imię Alfonsa Lemańskiego – regionalisty i – jak już wspomniano- założyciela oraz kierownika Muzeum w latach 1950-1975. Sylwetkę i zasługi Patrona Pracowni przedstawił Henryk Michalik - kwidzyński historyk. Na uroczystości obecni byli członkowie rodziny Alfonsa Lemańskiego, m.in. jego córki i synowie: Teresa Mazur, Alina Dymarska, Janusz Lemański i Wojciech Lemański. W Pracowni przygotowano okolicznościową ekspozycję pamiątek związanych z A. Lemańskim. Wystawiono m.in. maszynę do pisania, na której Lemański pisał swoje prace naukowe i popularyzatorskie. Podczas uroczystości Rodzina postanowiła przekazać te pamiątki do zbiorów kwidzyńskiego Muzeum.

W części artystycznej wystąpił Olsztyński Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua, który wykorzystując świetną akustykę refektarza, dał piękny koncert muzyki klasycznej i współczesnej. A kiedy wybrzmiały ostatnie akordy otrzymał oklaski na stojąco.

Wśród licznie zgromadzonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji 
i organizacji społecznych współpracujących z Muzeum. Gratulacje i życzenia Jubilatom na ręce dyrektora MZM Mariusz Mierzwińskiego i kierownika oddziału MZK Janusza Cygańskiego złożyli m.in., Jerzy Godzik Starosta Kwidzyński i Jerzy Śnieg – przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Andrzej Krzysztofiak – Burmistrz Kwidzyna i Kazimierz Gorlewicz- przewodniczący Rady Miasta Kwidzyna, Krzysztof Słowiński – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Gór Dylewskich w Jerzwałdzie. Ewa Śmiejkowska - dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie, dr Piotr Widz – dyrektor Biblioteki Miejsko- Powiatowej w Kwidzynie, oraz Antoni Barganowski - prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.