PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Kolejna edycja pleneru artystycznego

Kolejna edycja pleneru artystycznegoKolejna edycja pleneru artystycznegoKolejna edycja pleneru artystycznegoKolejna edycja pleneru artystycznegoKolejna edycja pleneru artystycznego

W dniach 9 – 13 czerwca 2014 roku na terenie Muzeum Zamkowego odbył się plener artystyczny realizowany przez Dział Edukacji. Jego uczestnikami byli uczniowie trzeciej klasy liceum plastycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku. Działania artystyczne z udziałem malborskiego liceum realizowane są już po raz trzeci. W tym roku uczniowie wykonali 43 prace, które prezentowane są na poplenerowej wystawie w piwnicy skrzydła zachodniego Zamku Średniego. Tematem przewodnim wybranych kompozycji jest unikatowa architektura malborskiego zamku. Otwarcie wystawy miało miejsce 13 czerwca o godz. 17.00. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nauczyciele ZSP Nr 2 w Malborku, rodzice młodych artystów oraz ich przyjaciele. Wernisaż uświetnili dyrektorzy współpracujących ze sobą placówek: wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Hochleitner oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku Zbigniew Kowalski. Wystawę będzie można oglądać do 30 sierpnia bieżącego roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.