PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.

Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.Kolejna udana inwestycja w zamku w Sztumie.

W kwietniu bieżącego roku zakończyła się wykonana na zlecenie Muzeum Zamkowego w Malborku wymiana pokrycia dachowego nad skrzydłem północnym i wschodnim zamku w Sztumie.

Wymiana pokrycia dachowego, połączona z remontem więźby dachowej stanowiła najpilniejsze do wykonania prace, które zapewnią zabezpieczenie obiektu przed wodą opadową i umożliwią dalsze zagospodarowywanie zamku w Sztumie na działalność muzealną. W przeznaczonych do remontu dachach stwierdzono bowiem liczne nieszczelności, które skutkowały przede wszystkim zalewaniem poddasza. Skutkiem tego stanu część elementów więźb dachowych uległa zniszczeniu, uniemożliwiającemu ich dalsze wykorzystanie. Nieszczelny system odprowadzania wody powodował również zalewanie części elewacji, co również powodowało ich niszczenie.

 

Prowadzenie prac poprzedzone zostało wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją i orzeczeniem technicznym. Szczególną uwagę zwrócono na stan historycznych więźb dachowych. W toku wykonywania dokumentacji sprawdzono, które z elementów więźby wymagały wymiany, a które po zabezpieczeniu drewna i ewentualnym wykonaniu niewielkich uzupełnień mogły pozostać w oryginale. Skrzydło północne i część skrzydła wschodniego zamku w Sztumie powstały w latach 1864-1866. Z tego okresu pochodziła również więźba dachowa (więźba stolcowa) i pokrycie dachowe. Nowe pokrycie dachowe odtworzono na wzór XIX-wiecznego z dachówki karpiówki. Część skrzydła wschodniego – wozownia –stanowi zabudowę starszą, datowaną na przełom XIV i XV w. Na budynku zachowała się więźba stolcowa (nowożytna lub XIX-wieczna) i wtórne pokrycie z dachówki esówki. W ramach przeprowadzonego remontu przywrócono pokrycie dachowe na wzór gotyckiego – z dachówki typu mnich-mniszka. W trakcie prac remontowych uzupełniono brakujące elementy więźb dachowych, dokonano dezynfekcji i impregnacji historycznych elementów konstrukcji oraz wymieniono elementy najbardziej skorodowane. W trakcie prac wymieniono rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie na elementy z blachy miedzianej.Przeprowadzono niezbędne naprawy kominów, częściowo je przemurowano. Wymieniono zdegradowaną stolarkę okienną na poddaszu. Wykonano również instalację odgromową, która stanowi element zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.

 

Przeprowadzone prace zabezpieczą skrzydło wschodnie i północne zamku w Sztumie przed dalszą degradacją, umożliwią adaptację tych części zamku do nowych funkcji, jak również umożliwią zachowanie historycznych drewnianych konstrukcji więźb dachowych. Zachowane elementy więźb umożliwią pobranie prób do badań dendrochronologicznych czy analizę czytelnych ciesielskich znaków montażowych. W przyszłości oryginalne elementy tych konstrukcji mogą na równi z architekturą murowaną pomóc w pełnym rozpoznaniu historii budowy zamku w Sztumie.

 

Koszty realizacji inwestycji wyniosły blisko 1.400.000 zł brutto. Inwestycja została zrealizowana ze środków Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.