PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / KOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU

KOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKUKOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKUKOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKUKOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKUKOLEJNE POSIEDZENIE RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU

W poniedziałek 12 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum przy naszej instytucji. Obradom tego najważniejszego gremium opiniującego działalność Muzeum przewodniczył szef Rady dr hab. Michał Woźniak. Obecni poza tym byli profesorowie: Marian Arszyński, Wiesław Długokęcki, Marian Dygo, Tadeusz Jurkowlaniec i Andrzej Kadłuczka, dyrektorzy: dr Marek Rubnikowicz i dr inż. Jerzy Litwin, a także mgr Bogdan Donke i dr inż. Zenon Duda oraz cały zespół dyrekcyjny Muzeum Malborskiego.

Tematem obrad był omówienie działalności Muzeum w mijającym roku oraz plan zamierzeń na rok 2017. Członkowie Rady Muzeum zatwierdzili zarówno sprawozdanie z 2016 r., jak i plan Muzeum na rok przyszły. Zebrani podjęli m.in. uchwałę :

Rada Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę w której wyraża satysfakcję i uznanie dla działań Dyrekcji i pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku związanych z zakończeniem prac remontowo-konserwatorskich w zespole kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, kaplicy pod wezwaniem św. Anny i Wieży Kleszej. Prace wykonano dochowując najwyższych standardów wykonawczych, merytorycznych i naukowych i mogą one służyć za modelowy przykład zastosowania procedur i rozwiązań konserwatorskich nie tylko w skali ogólnopolskiej. Pracom konserwatorskim towarzyszyła także działalnośćpopularyzatorska, która obejmowała organizację konferencji, sympozjów i seminariów oraz działalność wydawniczą, dokumentującą przyjęty i realizowany model prac remontowo-konserwatorskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.