PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Konferencja Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie - relacja

Konferencja Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie - relacjaKonferencja Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie - relacjaKonferencja Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie - relacjaKonferencja Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie - relacjaKonferencja Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie - relacjaKonferencja Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie - relacjaKonferencja Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie - relacjaKonferencja Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie - relacja

25 września b.r. w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych pt. Bibliotekarz w muzeum. Praca, współpraca, wyzwanie. Była ona kontynuacją działań zapoczątkowanych w Muzeum Warszawy zmierzających do zwrócenia uwagi na tę mało znaną grupę zawodową oraz na problemy z jakimi na co dzień borykają się biblioteki muzealne. To również odpowiedź na potrzeby środowiska bibliotekarzy i pracowników bibliotek muzealnych, którzy pragną rozmawiać, wymieniać się swymi doświadczeniami oraz zaakcentować swój istotny wkład w funkcjonowanie macierzystej instytucji.

 

Konferencja w Malborku skupiona była wokół roli bibliotekarza w muzeum, jego kompetencji oraz zadań przed nim stojących. Spotkanie odbyło się w trybie stacjonarnym. Pomimo trudności i obostrzeń związanych z pandemią w konferencji wzięło udział 36 bibliotekarzy i pracowników bibliotek muzealnych z 20 krajowych instytucji.

 

Oficjalnego otwarcia dokonał Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda, stwierdzając, iż biblioteka jest jednym z filarów funkcjonowania muzeum, podkreślając w ten sposób jej niezwykłą rolę na tle działalności całej instytucji.

 

Program obejmował siedem referatów dotyczących różnych aspektów związanych z pracą bibliotekarza muzealnego, począwszy od specyfiki zawodu i regulacji prawnych z nim związanych, na codziennej pracy i kompetencjach osób zatrudnionych w tych bibliotekach kończąc. Paleta umiejętności zawodowych oraz predyspozycji personalnych i interpersonalnych jest ogromna. Oprócz realizacji podstawowych zadań, praca biblioteki muzealnej podporządkowana jest misji macierzystej instytucji. Zauważono dysonans w funkcjonowaniu bibliotek muzealnych, chociażby w kwestiach dotyczących zatrudnienia, czy braku klarownej ścieżki awansu zawodowego. W toku dyskusji pojawiła się konkluzja, iż bibliotekarze muzealni potrzebują wsparcia swej działalności w wielu aspektach, które wydają się być palące dla środowiska. W związku z tym wysunięto propozycję utworzenia w swym gronie struktur, na wzór istniejących stowarzyszeń i sekcji, które w sposób planowy dbałyby o interes i pozycję bibliotek muzealnych w Polsce.

W trakcie konferencji zapewniono czas na prezentację wszystkich uczestników (oraz bibliotek), a także na dyskusję, która okazała się niezwykle potrzebna, biorąc pod uwagę ogromne zaangażowanie bibliotekarzy.

Uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal sbp.pl

 

(oprac. Aleksandra Siuciak)

 

Fot. Iwona Orszulak / Bartłomiej Butryn

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.