PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Konferencja: Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe

 

Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe

konferencja towarzysząca XIV Mistrzostwom Świata w Poławianiu Bursztynu

Jantar, 14 lipca 2012

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

15:00 Uroczyste otwarcie konferencji przez wójt Gminy Stegna Panią Jolantę Kwiatkowską


15:10 Prof. dr hab. Janusz Hochleitner (UWM) - Wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku, Założenia programowe konferencji
 

Moderator sesji I „Inspiracje historyczne produktu turystycznego” Prof. dr hab. Ryszard Boruszczak (prorektor WSTiH w Gdańsku)

15:20 Prof. dr hab. Ryszard Mazurowski (UW), Pozyskiwanie i obróbka bursztynu na Żuławach Wiślanych 5 tyś. lat przed Chrystusem


16:00 Mgr Ewelina Drozd (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Nowy zbiór zabytków bursztynowych pozyskanych w latach 2006-2009 w Gdańsku


16:10 Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM), „Bursztyn” poetów i pisarzy polskich od XVI do XIX wieku

16:30 Przerwa kawowa
 

Moderator sesji II „Współczesność bursztynowego produktu turystycznego na Żuławach” - Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński

16:50 Dr Jacek Olszewski-Strzyżowski (POT), Próba analizy potencjału turystycznego Mierzei Wiślanej


17:00 Mgr Iwona Ciesielska (SW im. B. Jańskiego), „Szkoła Jańskiego” jako współorganizator Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu (2005-2012)


17:10 Dyr. Piotr Tarnowski, mgr Marcin Owsiński (Muzeum Stuthoff w Sztutowie), Bursztynowe Dziedzictwo wpisane w miejsce martyrologii


17:20 Dyr. Bogdan Donke (PROT), Współczesne dzieje Szlaku Bursztynowego w woj. pomorskim


17:30 Dr Andrzej Gołębiewski (SW im. B. Jańskiego), Jedyne w Polsce prywatne Muzeum Bursztynu w Stegnie


17:40 Dyskusja - moderator prof. dr hab. Janusz Hochleitner, Wicedyrektor ds. naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku

 

 

 Miejsce konferencji: Jantar, Ośrodek Wczasowy "Wiking"

 

 

 

 

ORGANIZATORZY:

 

           

 

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.