PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Konferencja naukowa: Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej.

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie problematyki księgozbiorów rozproszonych (przemieszczonych) oraz związanych z tym różnych aspektów, m. in. prawnych. Zapoznanie z losami zbiorów bibliotek, instytucji, prywatnych księgozbiorów na terenie Polski po II wojnie światowej, których wspólnym wykładnikiem jest rozproszenie, zniszczenie bądź zagrabienie. Te zagadnienia mają również przybliżyć niezwykle newralgiczny temat dotyczący restytucji utraconych/ocalonych dzieł. Mamy nadzieję skupić wokół tego tematu środowisko bibliotekarskie i nie tylko, aby podjąć dyskusję nad problemem, z którym spotykamy się na co dzień w naszej pracy. Niezwykle cenne mogą okazać się doświadczenia kolegów, którzy zetknęli się bezpośrednio z tym zagadnieniem.

 

Konferencja odbędzie się 19 października 2012 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku, w Ośrodku Konferencyjnym Karwan przy ul. Starościńskiej 1.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI!


Pobierz formularz zgłoszenia (doc)

Program konferencji str. 1 (jpg)

Program konferencji str. 2 (jpg)

 

Wydarzenia towarzyszące konferencji: kiermasz książek o sztuce (pdf)

 

 

PATRONAT HONOROWY
 

 Logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

 

  "STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH"

 

 

 

 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

   

 

DIGITAL-CENTER
Profesjonalne Systemy Digitalizacji
 

 

 


Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów, nie zapewnia zakwaterowania oraz honorariów autorskich.

Pobierz bazę noclegową (doc).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.