PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Konferencja pt. „Sztuka kościelna w Prusach Królewskich. W 500 rocznicę reformacji.”

Konferencja pt. „Sztuka kościelna w Prusach Królewskich. W 500 rocznicę reformacji.”Konferencja pt. „Sztuka kościelna w Prusach Królewskich. W 500 rocznicę reformacji.”

Przypadająca w tym roku 500. rocznica rozpoczęcia rewolucji religijno-społecznej zainicjowanej przez mnicha augustiańskiego z Wittembergii, jest okazją do refleksji nad jej przebiegiem i materialnymi po niej pamiątkami na obszarze dawnych Prus Królewskich. Jednodniowa konferencja została poświęcona nie tylko wszelkim artystycznym przejawom ruchu reformacyjnego, ale także reakcją na niego, tak w zakresie sztuk plastycznych jaki i muzyki, liryki czy także zmianą w liturgii chrześcijańskiej. Referaty wygłoszą specjaliści z kuliku ośrodków uniwersyteckich (Gdańsk, Olsztyn, Toruń) oraz instytucji muzealnych (Malbork, Frombork).

 

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku zaprasza w dniu 13 XI 2017 roku na

konferencje pt. „Sztuka kościelna w Prusach Królewskich. W 500 rocznicę reformacji.”

Wstęp wolny

 

Program:

10.00 Przywitanie i otwarcie obrad

Sekretarz Stanu, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusz Mierzwiński

10.15

prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak

Reformacja i protestantyzm w Prusach Królewskich: od dominacji do obrony wolności wyznania.

10.30

prof. UWM, dr hab. Janusz Hochleitner (MZM Malbork)

Początki luteranizmu w Dominium Warmińskim (1517 – 1526).

godz. 10.45

dr hab. Karol Polejowski (MZM Malbork)

Traktat krakowski (1525) - początek reformacji luterańskiej w Prusach czy jej usankcjonowanie?

godz. 11.00

prof. UG, dr hab. Wojciech Gajewski

Sakrament chrztu w teologii i praktyce luterańskiej.

godz. 11.15

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny (Gietrzwałd)

Kościoły katolickie przejęte przez luteran w diecezji warmińskiej w XVI w.

godz. 11.30

Rafał Panfil (MZM Malbork)

Stosunki religijne w Malborku od początku reformacji do początku XVII w.

 

godz. 11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

 

godz. 12.15

prof. UMK, dr. hab Piotr Birecki

Nowoczesność i tradycjonalizm w sztuce protestanckiej.

godz. 12.30

dr Jowita Jagla, ks. dr Jacek Wojtkowski (Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku)

Anioły chrzcielne - zachowane dziedzictwo luteran na terenie Diecezji Warmińskiej.

godz. 12.45

Bartłomiej Butryn (MZM Malbork)

Funeralne wizerunki protestanckiej elity Prus.

godz. 13.00

Ryszard Rząd (MZM Malbork)

Dzieje zboru baptystów w Tczewie (1859 – 1945).

godz. 13.15

dr Barbara Pospieszna (MZM Malbork)

„De mensch is blind.” Przyczynek do tematyki ikonografii śmierci na przykładzie kafla malborskiego.

godz. 13.30

Aleksandra Siuciak (MZM Malbork)

Malborska edycja ewangelicko-luterańskiego podręcznika katechezy do zakładów szkolnych dla głuchoniemych.

godz. 14.00

Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.