PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Kongres Mediewistyczny w Leeds z naszym udziałem

Kongres Mediewistyczny w Leeds z naszym udziałem

Jak co roku, na początku lipca, brytyjskie Leeds stało się światowym centrum badań nad średniowieczem. W tym roku na tym największym spotkaniu mediewistów z całego świata pojawiło się ponad 2,5 tys. uczestników. Muzeum Zamkowe w Malborku było współorganizatorem dwóch paneli tematycznych, a nasz reprezentant przedstawił referat poświęcony wpływom budownictwa łacińskiego na Bliskim Wschodzie na rozwiązania zastosowane przy budowie zamku malborskiego.

 

International Medieval Congress odbył się w dniach 3-6 lipca 2017 r. Muzeum Zamkowe wraz z Centrum Mediewistycznym UMK w Toruniu oraz Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft (Frankfurt/Main) współorganizowało dwa panele:

 • panel 1007: Medieval Narratives of Art and Artist, II: Material Aspects (5 lipca2017, 09.00-10.30)
 • panel 1107: Medieval Narratives of Art and Artist, II: Methodological Aspects (5 lipca2017, 11.45-12.45)

W ramach drugiego panelu swój referat zatytułowany The Teutonic Order’s Castle in Malbork (Prussia) as a Palestinian Crac: Inspirations and Realisations, wygłosił dr hab. Karol Polejowski (MZM, Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego). Ponadto przewodniczył on innemu panelowi (1025), zatytułowanemu The Astonishing Middle Ages in Polish Countries, 10th – 15th centuries: Mysterious Art, Strange Inhabitants, Unusual Graves, który został zorganizowany przez Instytutu Historii i Sztuki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

 

W przyszłym roku International Medieval Congress w Leeds będzie obchodził 25-lecie swego istnienia. W czasie tego wydarzenia nie może zabraknąć przedstawicieli Muzeum Zamkowego w Malborku, które jest przecież silnym ośrodkiem badań m.in. nad średniowiecznymi dziejami zakonu krzyżackiego.

 

Więcej informacji o International Medieval Congress znajdziesz pod poniższym linkiem:

https://www.leeds.ac.uk/ims/imc/imc2017.html

 

dr hab. Karol Polejowski

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.