PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe w Malborku z nagrodą "Pomorskie dla Seniora"

Muzeum Zamkowe w Malborku z nagrodą "Pomorskie dla Seniora" Muzeum Zamkowe w Malborku z nagrodą "Pomorskie dla Seniora" Muzeum Zamkowe w Malborku z nagrodą "Pomorskie dla Seniora"

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym Muzeum Zamkowe w Malborku otrzymał jedną z nagród Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”. Zostaliśmy nagrodzeni w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom. Nagrodę odebrała zastępca dyrektora MZM Pani Beata Stawarska.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku obchodzi w tym roku swoje 60-lecie. Aktualnie Muzeum zatrudnia 144 Pracowników (w trzech Zamkach: w Malborku, Kwidzynie i Sztumie). Jest jednym z największych pracodawców w Malborku. Osoby w wieku powyżej 50 roku życia stanowią ponad 45% wszystkich pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku i taki mniej więcej odsetek utrzymuje się od latPracownikom o statusie emeryta proponowane jest zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu czy stopniowe jego ograniczanie. Wszystkie zatrudnione w Muzeum osoby w wieku 50+ mogą liczyć na udział w różnych formach podnoszenia kwalifikacji, w tym konferencje, kursy, szkolenia, w tym obsługa narzędzi online. Muzeum Zamkowe w Malborku od wielu lat w zasadzie opiera swoją działalność na doświadczeniu swoich wieloletnich pracowników. W ostatnim okresie dwa kluczowe procesy rekrutacyjne zakończyły się zatrudnieniem osób w wieku 50+. Średnia wieku w MZM wynosi 47 lat. W związku z tym aktualnie rozpoczyna się naturalna wymiana pokoleniowa. W przypadku kilku zespołów różnica wieku między pracownikami wynosi nawet 36 lat i nie jest to wyjątek. Rola doświadczonych pracowników, którzy znają specyfikę pracy w Muzeum oraz każdy zakamarek Zamków jest i zawsze będzie nie do przecenienia. Dotyczy to wszystkich stanowisk pracy w Muzeum, zarówno merytorycznych, wieloletni pracownicy posiadają ogromną wiedzę o kolekcjach, ale również zespołów wsparcia, gdzie jest wiedza o procesach, rzemieślników. Pracownicy w wieku przedemerytalnym czy emerytalnym są mentorami dla nowych osób w zespole. Dzielą się wiedzą, wypracowanymi przez lata kontaktami z kolegami z innych Muzeów oraz bezcennymi dobrymi praktykami. W zasadzie we wszystkich obszarach działalności w Muzeum funkcjonują międzypokoleniowe zespoły. Dotyczy to zespołów w poszczególnych działach, ale nie tylko. Jako forma promowania współpracy międzypokoleniowej do zespołów zadaniowych, projektowych w zamierzony sposób są zapraszane osoby w wieku 50+. Jest to z korzyścią dla wszystkich. Muzeum współpracuje ze Stowarzyszeniem Przewodników Malborskich, skupiających ponad 300 przewodników, których większość stanowią osoby w wieku 50+. Przewodnicy świadczą usługi na potrzeby gości odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku. Dla wielu przewodników stanowi to szansę na podtrzymanie aktywności zawodowej w okresie emerytalnym a jednocześnie stwarza możliwość utrzymywania kontaktów międzypokoleniowych, w ramach grupy pasjonatów Zamku i historii oraz z turystami z całego świata.

 

MZM próbuje różnych rozwiązań, osoby 50+ bywają zarówno liderami zespołów, jak i członkami. Codzienna współpraca międzypokoleniowa jest naturalna. Nie zawsze jest łatwa, ale pokolenia wzajemnie się siebie uczą. Posiadanie Oddziałów w innych lokalizacjach stwarza Muzeum również możliwość zmiany miejsca pracy, gdy zwłaszcza w przypadku osób starszych codzienny dojazd do miejsca pracy staje się utrudnieniem. Jest to dostrzegane i doceniane przez młodych pracowników, którzy mówią, że są dumni pracując dla takiej Instytucji. Wzajemny szacunek oraz różnorodność to ważne fundamenty pracy zespołowej w MZM.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.