PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Projekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Malborskie relikwie na konferencji Military Orders 7

Malborskie relikwie na konferencji Military Orders 7

O malborskich relikwiach zakonu krzyżackiego na konferencji Military Orders 7

 

W dniach 7-10 września 2017 r. w Londynie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zakonom rycerskim, organizowana przez londyńskie centrum studiów nad wyprawami krzyżowymi, zakonami rycerskimi i Łacińskim Wschodem oraz przez Muzeum Zakonu św. Jana w St. John’s Gate (Clerkenwell). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie naukowców badających fenomen średniowiecznych i nowożytnych zakonów rycerskich, podczas którego reprezentowane było też nasze Muzeum.

 

Tegoroczna konferencja, która odbywa się w cyklu czteroletnim, była siódmą jej edycją, a przyświecał jej tytuł: The Military Orders: Piety, Pugnacity and Property [Zakony rycerskie: pobożność, waleczność i własność]. Znaczna część prezentowanych referatów dotyczyła historii zakonu krzyżackiego i różnych aspektów jego funkcjonowania w średniowieczu i czasach nowożytnych. W sumie trzy panele tematyczne oraz kilka referatów wygłaszanych w ramach innych paneli dotyczyło Krzyżaków.

 

W piątek, 8 września, odbył się pierwszy panel w całości poświęcony zakonowi krzyżackiemu. Gregory Leighton (Cardiff University) zaprezentował referat poświęcony aspektom pobożności i waleczności Krzyżaków w czasie podboju Prus, które zostały opisane w kronice Piotra z Dusburga. Z kolei Karol Polejowski (Muzeum Zamkowe w Malborku) omówił religijne i polityczne kwestie pozyskiwania przez Krzyżaków relikwii do ich głównego kościoła na zamku malborskim w II połowie XIV w. Z kolei Conradin von Planta (Université de Starsbourg) przybliżył proces tworzenia powiązań między zakonem krzyżackim a rodami rycerskimi w Alzacji, co znajdowało odzwierciedlenie w systemie funkcjonujących na tym terenie komturstw zakonnych.

 

Również w piątek (8 września) o militarnej roli zakonu krzyżackiego w Ziemi Świętej i nad Bałtykiem, na tle podobnej działalności innych zakonów rycerskich mówił Nicholas Morton (Nottingham Trent University). Natomiast panel popołudniowy, zatytułowany Holy Land II był w całości poświęcony XIII-wiecznym dziejom Krzyżaków w Palestynie i Syrii. Adrian Boas (University of Haifa), archeolog realizujący Montfort Project, czyli kompleksowe wykopaliska archeologiczne na terenie dawnej galilejskiej twierdzy krzyżackiej Montfort (Starkenberg), przedstawił wyniki swoich badań. Każą one uważniej przyjrzeć się początkom Zakonu na Bliskim Wschodzie. W podobnym duchu wypowiadał się Shlomo Lotan (Bar-Ilan University), który zwrócił uwagę na wczesne etapy kształtowania się silnej pozycji Krzyżaków w Ziemi Świętej (jeszcze przed objęciem urzędu wielkiego mistrza przez Hermana von Salza, 1209).

 

W sobotę (9 września) jeden z paneli został poświęcony europejskim aspektom funkcjonowania zakonów rycerskich. Aleksander Baranow (Free University of Berlin) omówił obraz zakonów rycerskich w źródłach rosyjskich, wspominając, co oczywiste, o obrazie Krzyżaków. Zsolt Hunyadi (University of Szeged) przedstawił pozycję Szpitalników na terenie Królestwa Węgier w XII-XIII w., co w sposób oczywisty wiąże się także z zakonem krzyżackim (epizod siedmiogrodzki). Z kolei Maria Starnawska (Uniwersytet w Siedlcach) nakreśliła dzieje Szpitalników na Rodos i na ziemiach polskich w późnym średniowieczu, nie pomijając też zakonu krzyżackiego.

 

W niedzielę (10 września) odbył się drugi panel w całości poświęcony zakonowi krzyżackiemu. Jerem van Duijl (Leiden University) zaprezentował proces kształtowania się krzyżackiej komturii w niderlandzkim Utrechcie w latach 1218-1235). Renger de Bruin (Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht) przedstawił stan badań nad rozwojem protestanckiej gałęzi Krzyżaków w baliwacie utrechckim po 1615 r., a Jose Rodriguez (Universidad Nacional de Education a Distancia) zajął się analizą początków zakonu krzyżackiego na terenie hiszpańskiego królestwa Kastylii w XIII w.

 

Wykład zamykający konferencję wygłosiła Barbara Bombi, która swoje wystąpienie poświęciła w całości kwestii przetrwania zakonu krzyżackiego w burzliwym momencie zwrotnym, jakim był początek XIV w. To wówczas, po upadku Akki (1291) i rozbiciu Templariuszy (1307), Krzyżacy stanęli wobec kwestii dalszej swojej przyszłości. Bombi skupiła się na dyplomatycznych zabiegach Zakonu w Kurii papieskiej, gdzie dążył on do pozyskania przychylności nie tylko papieża, ale też poszczególnych kardynałów.

 

W sumie w konferencji wzięło udział prawie 100 naukowców reprezentujących ponad 20 krajów i wygłoszono ponad 70 referatów. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w formie tomu pokonferencyjnego i znajdzie się tam także artykuł o kolekcji malborskich relikwii, zebranych przez zakon krzyżacki w II poł. XIV w., wraz z tekstem nieznanego wcześniej dokumentu króla Francji Karola V.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.