PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Muzeum w Kwidzynie zaprasza: Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920 r.

 

Muzeum w Kwidzynie
10 lipca 2010 – 30 września 2010

 

Muzeum w Kwidzynie – Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
Pracownia Regionalna przy Kwidzyńskim Centrum Kultury
Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen/Niemcy

Serdecznie zapraszają na wystawę

Plebiscyt w Prusach Wschodnich i Zachodnich 11 lipca 1920 r.

Ekspozycja dostępna będzie od 10 lipca do 30 września w salach zamkowych Muzeum w Kwidzynie.

Wystawa w ramach projektu wystawienniczo-edukacyjnego z okazji 90. rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, organizowanego przez Pracownię Regionalną przy Kwidzyńskim Centrum Kultury oraz Muzeum w Kwidzynie - Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku.

Partnerami projektu są:
► Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
► Archiwum Państwowe w Olsztynie
► Westpreussisches Landesmuseum w Münster/Niemcy
► Archiwum Miejskie w Celle/Niemcy
► Kulturzentrum Ostpreussen w Ellingen/Niemcy
 

Plebiscyt – Ostpreussen – Polska

Głównym celem projektu jest promowanie i upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z głosowaniem plebiscytowym na Powiślu w lipcu 1920 oraz kształtowanie umiejętności dialogu międzykulturowego pomiędzy Polakami i Niemcami.

Kontynuacja i rozwinięcie tematyki wystawy w ramach projektu odbędzie się w Czarnej Sali Kwidzyńskiego Centrum Kultury we wrześniu 2010 r.
 

    Sponsorem wernisażu jest
    Hotel i Restauracja Le Manoir

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.