PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Nabytki i dary Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014. Artystyczna Spuścizna Macieja Kilarskiego. Architektura. Pejzaż

nabytki

 
Czas trwania wystawy: 11 września–19 października 2014
Miejsce wystawy: przyziemie Pałacu Wielkich Mistrzów, Zamek Średni


Od czwartku, 11 września, w przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim będzie można oglądać kolejną wystawę prezentującą nabytki Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014. W czwartej odsłonie zobaczymy prace Macieja Kilarskiego (1922-2003) – wybitnego muzealnika i konserwatora gotyckiej architektury, zabytkoznawcy i zarazem wrażliwego na piękno artysty. Pomimo wielkiej monograficznej wystawy, którą Muzeum zorganizowało na przełomie 2004 i 2005 roku na Zamku Wysokim, twórczość plastyczna byłego kuratora malborskiej placówki jest wciąż mało znana.

Maciej Kilarski ukończył Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie; następnie studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej, w Krakowie i Gdańsku oraz historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim pod okiem wybitnych polskich badaczy. Swą pracę zawodową zaczynał w latach czterdziestych XX wieku, prowadząc m.in. badania w pocysterskim opactwie w Rudach koło Raciborza oraz w nadmorskim Gdańsku, odgruzowując Główne Miasto. W latach pięćdziesiątych XX wieku związał się zawodowo z pokrzyżackim zamkiem w Malborku i na trwałe wpisał się w jego historię, opracowując koncepcje odbudowy warowni oraz nadzorując prace rekonstrukcyjne. To wybitne dzieło dawnej architektury obronnej stało się jego wielką pasją, swoistym opus magnum, któremu poświęcił także wiele prac naukowych.

W swojej twórczości plastycznej Maciej Kilarski koncentrował się głównie na dawnej architekturze. Jej historia, ogólna bryła i detal od najmłodszych lat fascynowały malborskiego konserwatora. Szkicował jej widoki z natury, czasem w wielkim skrócie, z odległej perspektywy na tle pejzażu, czasem w wielkim zbliżeniu, koncentrując się na każdym, nawet najdrobniejszym jej elemencie. W jego artystycznej spuściźnie znajdują się także subtelne w wyrazie pejzaże, studia roślin i drzew oraz portrety osób dobrze mu znanych i widzianych tylko przez chwilę, w pociągu na trasie Malbork-Oliwa, którą odbywał każdego dnia podążając do pracy w malborskim zamku. Maciej Kilarski rysował z pasją i zamiłowaniem. Sztuka była jego drogą poznania świata. Eksperymentował z różnymi technikami malarskimi, rysunkowymi i graficznymi, poszukując ukrytych w swej wyobraźni ciekawych sposobów rejestracji przemijającej rzeczywistości. W „plastycznym zapisie” okrywał w swą wewnętrzną wrażliwość, niecodzienne wyczucie formy, światła i koloru.

Na ekspozycji, w kameralnych salach, w przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów, zobaczymy tylko małą cząstkę z artystycznego oeuvre Macieja Kilarskiego, ale jak się wydaje opisującą w dość wyrazisty sposób jego wrażliwość, osobowość twórczą i wewnętrzne piękno. Prace te powstawały na przestrzeni kilku dziesięcioleci, do lat siedemdziesiątych minionego wieku. Wśród wybranych z malborskiej kolekcji eksponatów znajdują się widoki z Rydzyny, Lwowa, Krakowa, Rud Raciborskich, Gdańska i Malborka - głównych stacji w życiowej drodze tego konserwatora i artysty. Ich uzupełnieniem są subtelne w wyrazie niekiedy nostalgiczne pejzaże i studia roślin, w których ich autor poszukiwał w otaczającym go świecie - na górskich stokach, wśród mazurskich jezior czy w kępach, zdawałoby się bezładnie rosnących drzew oliwskich lasów - piękna i harmonii.

 

nabytki 
Fragment Starego Miasta w Poznaniu z widokiem na wieżę kościoła jezuitów, 1945,
ołówek

 nabytki

Kaplica Boimów i fragment katedry łacińskiej we Lwowie, 1942
pastel

 

 nabytki

Katedra łacińska we Lwowie od północnego wschodu, 1942
pastel

 

nabytki
Prezbiterium kościoła św. Katarzyny w Krakowie, lata 40. XX w.,
pastel

nabytki

Kościół św. Jana w Gdańsku, 1945
pastel

  nabytki
Kościół Mariacki w Gdańsku po zniszczeniach wojennych, 1945
farby wodne

 nabytki
Kościół św. Wawrzyńca i fragment Zamku Średniego od południa, lata 60. XX w.,
tusz, lawowania

 

nabytki

Pałac Wielkich Mistrzów spod arkady wjazdu na Zamek Wysoki,llata 70. XX w.,
kredka

nabytki
Elewacja wschodnia Pałacu Wielkich Mistrzów, nie datowany
kredka, węgiel

nabytki

Pejzaż tatrzański, 1946
kredka, akwarela

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.