PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Najnowsze wydawnictwo.

Najnowsze wydawnictwo.

W swej historii zamek wielokrotnie zmienia swoje przeznaczenie i właścicieli. Niemal za każdym razem wiąże się to z licznymi przemianami architektonicznymi. Przywracanie pierwotnego wyglądu zamku i codzienna praca malborskich konserwatorów jest skrzętnie dokumentowana.

Już wkrótce będziemy mieli okazję pochwalić się wyjątkowym wydawnictwem, prezentującym odbudowę zamku. Książka autorstwa Ryszarda Rząda Zamek w Malborku 1882-1945. Dni powszednie odbudowy, to już trzecie wydanie prezentujące przemiany architektoniczne. Zdjęcia prezentują zarówno metody oraz narzędzia pracy ówczesnych budowniczych, jak i codzienne zmaganie się z upałem czy mrozem towarzyszącym pracom.

Książka po raz pierwszy prezentuje także kolorowe zdjęcia i dostępna jest wersji polsko - angielskiej. Do kupienia jest w sklepie zamkowym jak również przez internet.

Na spotkanie z autorem zapraszamy już podczas tegorocznego Oblężenia Malborka. W Karwanie 21 lipca o godz. 16.00, Ryszard Rząd przybliży kulisy i ciekawostki towarzyszące powstawaniu publikacji. Będzie to także okazja do nabycia wydawnictwa wraz z dedykacją autora.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.