PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Nie żyje prof. Leszek Kajzer

Nie żyje prof. Leszek Kajzer

Zmarł Leszek Kajzer, wybitny archeolog, bronioznawca, badacz średniowiecznej i nowożytnej architektury militarnej, autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych. Był cenionym wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego, nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń polskich archeologów i historyków. Profesor Kajzer był także członkiem Polskiej Akademii Nauk. W pamięci osób, które go znały zapisał się jako niezrównany naukowiec, przyjaciel i nauczyciel.

Profesor Leszek Kajzer jest autorem wielu prac, które na trwałe weszły do dorobku polskiej humanistyki. Wymienić tu można świetne książki: Dwory w Polsce. Od średniowiecza do współczesności (2010), Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej (2004), Zamki i społeczeństwo (1993), Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce (1976) czy artykuły, będące żelaznymi pozycjami tak dla studentów, jak dla naukowców. Nie sposób nie wspomnieć również o leksykonach czy monografiach, których Leszek Kajzer był współautorem: Leksykon zamków w Polsce (2001), Nie tylko zamki (2005), Początki architektury sakralnej w Polsce centralnej, cz. 1 i 2 (2009-2013) to tylko niektóre tytuły.

Nie sposób jednak wymienić wszystkich prac autorstwa Leszka Kajzera, albowiem było ich ponad 500, wiele z nich ukazało się również poza Polską. Jak podawał sam Profesor, jego prace drukowano w 14 krajach. Poza tym Leszek Kajzer był członkiem rad redakcyjnych kilku periodyków, wypromował ponad 170 magistrów oraz kilkunastu doktorów nauk humanistycznych.

Leszek Kajzer zmarł 25 września 2016 r.

dr Karol Polejowski

Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, MZM Malbork

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.