PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Noc Muzeów na zamku w Malborku

Noc Muzeów na zamku w MalborkuNoc Muzeów na zamku w MalborkuNoc Muzeów na zamku w MalborkuNoc Muzeów na zamku w MalborkuNoc Muzeów na zamku w MalborkuNoc Muzeów na zamku w MalborkuNoc Muzeów na zamku w MalborkuNoc Muzeów na zamku w Malborku

Podczas Europejskiej Nocy Muzeów 16/17 maja 2015 roku zamek odwiedziło blisko 5 600 turystów z kraju i zagranicy.
Nocna wędrówka wiodła Wałami von Plauena przez Bramę Nową, Dziedzińcem Zamku Średniego wprost na Zamek Wysoki, gdzie można było podziwiać wystawę rzeźby gotyckiej „Święci Orędownicy” - zlokalizowaną w tzw. dormitoriach (sypialniach). Wielkie emocje wzbudziła ekspozycja w Kuchni na Zamku Wysokim z rozpalonym paleniskiem i opowieściami przewodników nt. „co jadano i pito w czasach krzyżackich”.
W dalszej części turyści mieli okazję obejrzeć Wielki Refektarz – najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie na zamku oraz Pałac Wielkich Mistrzów. 
Do akcji Nocy Muzeów włączyło się również Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku, które przygotowało, specjalnie na tę okazję, wystawę ze zbiorów dotyczących miasta Malborka. 
Wprost z Pałacu, krętymi schodami, przewodnik prowadził turystów do Fosy Suchej, gdzie czekały na przybyłych gości „duchy i inne zjawy”.
Na zakończenie szlaku uczestnicy otrzymali pamiątkowe karty „Nocy Muzeów” 2015.

Organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku, Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich oraz Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku.
Serdeczne podziękowania przekazujemy na ręce harcerzy ZHP Malbork, którzy każdego roku wspierają organizację Nocy Muzeów na zamku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.