PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Obradowały rady

Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady Obradowały rady

W naszym Muzeum zakończyły się obrady dwóch rad. Rada Muzeum pod przewodnictwem dr. hab. Michała F. Woźniaka dyskutowała nad projektem planu pracy na rok 2019, ostatecznie pozytywnie go opiniując. Szczególne zainteresowanie wzbudziła przygotowywana na rok przyszły międzynarodowa wystawa „Mądrość zbudowała sobie dom … Państwo krzyżackie w Prusach”. Dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor, przedstawił także inne zamierzenia Muzeum wraz z jego oddziałami w Kwidzynie i Sztumie, które będą realizowane w przyszłym roku. Pozytywnie zaopiniowany plan merytoryczny wraz z planem finansowym został wysłany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W posiedzeniu uczestniczyli oprócz wyżej wymienionych: prof. dr hab. Marian Arszyński (UMK Toruń), prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (UG), Bogdan Donke (Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna),  dr Zenon Duda (AGH), prof. dr hab. Marian Dygo (UW), prof. dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec (IS PAN), prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka (PKr), dr Marek Rubnikowicz (Muzeum Okręgowe w Toruniu),  prof. dr hab. Tomasz Torbus (UG). Muzeum reprezentowali oprócz dyrektora, jego zastępcy: Beata Stawarska i Kazimierz Bogusz oraz Mirosław Jonakowski i Mariusz Mierzwiński.

W tym samym dniu zebrała się także Rada Naukowa wspomnianej wyżej wystawy dotyczącej państwa krzyżackiego w Prusach. Prof. dr hab. Udo Arnold, dr hab. Przemysław Mrozowski oraz dr hab. Michał F. Woźniak zapoznali się ze scenariuszem ekspozycji przedstawionym przez zespół przygotowujący wystawę. Rozmawiano o prawidłowości zastosowanych podziałów tematycznych i doborze eksponatów, koncepcji plastycznej, edukacji i planowanych działaniach promocyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.