PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".

Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".Odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej".

W dniach 14−15.03.2019 r. w Muzeum Zamkowym w Malborku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej". Wydarzenie objęte było patronatem honorowym sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina oraz patronatem medialnym portalu Muzealnictwo.com prowadzonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ochrony Zbiorów.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Naczelny Muzeum Zamkowego w Malborku dr hab. Janusz Trupinda, który wygłosił również wykład wprowadzający pt. "Badania strat wojennych w Malborku i Kwidzynie - budowanie tożsamości miejsca". Gościem konferencji był dr Piotr Szpanowski -  Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN, który odczytał uczestnikom konferencji list w imieniu Ministra Jarosława Sellina.

Konferencja skupiła polskie środowisko muzealne wokół zagadnień strat wojennych i zbiorów rozproszonych oraz problematyki z tym związanej. Pierwszego dnia zaprezentowano tzw. blok malborski i kwidzyński, w którym omówiono zagadnienie dawnych zbiorów zamkowych badanych w ramach projektu dofinansowanego z programu MKIDN "Badania polskich strat wojennych".

Najbardziej emocjonującym punktem tego dnia była uroczystość przekazania inwentarza kolekcji militariów Blellsche Waffensammlung in der Hochschloss Marienburg, 1894−1944 niezwykle ważnego źródła do historii jednej z największych, przedwojennych kolekcji zgromadzonych na zamku w Malborku. Inwentarz, dotychczas znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dzięki przychylności i uprzejmości Dyrektora dr hab. Piotra Oszczanowskiego, powrócił do miejsca, w którym znajdował się najprawdopodobniej do 1945 roku.

Drugiego dnia swoje wystąpienia zaprezentowali prelegenci z Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Krakowa, Muzeum Książąt Lubomirskich przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Gdańsku czy też Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Niezwykle ciekawy blok pozwolił uczestnikom na poznanie dziejów polskich kolekcji muzealnych, które podobnie jak Malbork, doznały znacznych strat w wyniku II wojny światowej.

Wydarzenie to zwieńczone pięknym gestem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, z pewnością możemy zaliczyć do udanych. Pod koniec roku ukażą się materiały pokonferencyjne w postaci publikacji.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.