PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”

Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”Otwarcie wystawy "„Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na wyjątkową wystawę plenerową „Kamienie milowe 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021”, upamiętniającą jubileusz Muzeum, jednej z najważniejszych polskich instytucji muzealnych, której zbiory liczą dziś ponad 50 tys. muzealiów. Otwarcie wystawy nastąpiło 18 czerwca jak widać na zdjęciach sprzyjały nam słoneczne okolicznosci przyrody. Z przyjemnością informujemy, że z tej okazji, na prośbę Dyrektora Muzeum i wniosek Burmistrza Miasta Malborka, Rada Miasta Malborka przyjęła uchwałę o nadaniu nowej nazwy dla placu przed budynkiem recepcyjnym, który od 18 czerwca nosi miano Placu 60-lecia Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

"To hołd złożony tym wszystkim, którzy przez 60-lat pracowali na rzecz Muzeum i wspierali je swoim zaangażowaniem, ofiarnością i kompetencjami. Wystawa jest okazją do wspomnień, a nazwa placu już na stałe będzie upamiętniała ich wysiłek." – komentuje Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, dr hab. Janusz Trupinda.

 

Jubileusz 60-lecia działalności Muzeum Zamkowego w Malborku (1961–2021) to szczególna okazja, by opowiedzieć szerszej publiczności, a przede wszystkim mieszkańcom Malborka, o trudzie podnoszenia z ruin zamku, najważniejszego z zabytków tego Muzeum. 


Wystawa zwraca uwagę na ogrom prac wykonanych w zakresie odbudowy i konserwacji zespołu zamkowego oraz ukazuje ważniejsze osiągnięcia wystawiennicze – efekty żmudnego gromadzenia zbiorów, początkowo wspieranego finansowo przez Społeczny Komitet Odbudowy Zamku – a także prezentuje szeroko zarysowaną pracę na polu edukacji muzealnej. Opowiada kustosz Wiesława Połom-Jakubowicz, -kurator wystawy. 


Wystawa  plenerowa, fotograficzna uwidacznia drogę różnorodnych działań od „punktu zerowego” poprzez sukces wpisu na Listę Pomników Historii i Listę UNESCO, aż po czasy współczesne najbardziej sprzyjające prowadzeniu prac badawczych, naukowych i publikowaniu ich w różnej formie. To swego rodzaju ukłon i podziękowanie ogromnej grupie osób, często już nieznanych nawet choćby z imienia, które na przestrzeni 60 lat w różny sposób przyczyniały się do stworzenia obecnego kształtu zamku i muzeum w nim utworzonego - dodaje dr  Barbara Pospieszna, kurator wystawy.


Na 23 planszach umieszczone zostały 283 fotografie oraz informacje  o odbudowie i konserwacji zespołu zamkowego, działalności wystawienniczej, o pracy nad pozyskiwaniem dzieł utraconych w wyniku działań wojennych, jak również o wzbogacaniu istniejących i tworzeniu nowych kolekcji poprzez zakupy, darowizny, przekazy. Wystawa prezentuje także projekty badawcze i wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku oraz działania z zakresu edukacji muzealnej oraz popularyzatorskiej.


To krótkie „streszczenie” działalności Muzeum i zasygnalizowanie jubileuszu. Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano na wrzesień bieżącego roku. – dodaje Dyrektor Muzeum.

 

 

Fot. Iwona Orszulak

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.