PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenne

Wydarzenia / Otwarcie wystawy prac plastycznych Macieja Kilarskiego

Otwarcie wystawy prac plastycznych Macieja KilarskiegoOtwarcie wystawy prac plastycznych Macieja KilarskiegoOtwarcie wystawy prac plastycznych Macieja KilarskiegoOtwarcie wystawy prac plastycznych Macieja KilarskiegoOtwarcie wystawy prac plastycznych Macieja KilarskiegoOtwarcie wystawy prac plastycznych Macieja KilarskiegoOtwarcie wystawy prac plastycznych Macieja KilarskiegoOtwarcie wystawy prac plastycznych Macieja Kilarskiego

W środę, 10 września, o godz. 16-tej, w przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim, nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych Macieja Kilarskiego (1922-2003) – wybitnego muzealnika i konserwatora gotyckiej architektury, zabytkoznawcy i zarazem wrażliwego na piękno artysty, który większość swojego zawodowego życia związał z zamkiem w Malborku i na trwałe wpisał się w jego historię, opracowując koncepcje odbudowy warowni oraz nadzorując prace rekonstrukcyjne. Ekspozycja stanowi czwartą odsłonę zapoczątkowanego przed wakacjami cyklu ukazującego nabytki Muzeum Zamkowego w Malborku z lat 2005-2014. Jej otwarcie uświetniło, odbywającą się tego dnia w Karwanie, VI konferencję naukową w ramach cyklu „Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego”, poświęconą „Ikonografii drzwi w wybranych programach ideowych średniowiecza”. 
Rodzinę zmarłego przed laty kuratora malborskiej placówki i licznie zgromadzonych gości powitał dyrektor Muzeum Mariusz Mierzwiński, wspominając zaangażowanie konserwatora w dzieło odbudowy zamku i lata owocnej współpracy. Następnie kurator wystawy – Justyna Lijka opowiedziała o koncepcji wystawy, wyborze prac i artystycznej osobowości Macieja Kilarskiego. Wszystkie z prezentowanych prac pochodzą z Gabinetu Rycin.

Wystawa będzie otwarta do 19 października br. 
Serdecznie zapraszamy.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.