PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Plakaty i medale Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku

 Wystawa: 2 czerwca - 29 września 2013

Tegoroczna dwudziesta czwarta wystawa cyklicznej imprezy artystycznej zamyka okres pięciu dekad Biennale. Z tej okazji, bieżącej wystawie pokonkursowej – po raz pierwszy w jej historii – towarzyszy ekspozycja plakatów, firmujących wszystkie dotychczasowe edycje oraz wystawa medali Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego.

Jubileuszowa prezentacja obejmuje 26 plakatów wydanych w latach 1963-2013 oraz 31 medali emitowanych specjalnie z okazji Biennale. Przy wystawie medali zaprezentowano także 12 przyrządów menniczych, które posłużyły do produkcji XVII i XVIII medalu MBEW.

Od pierwszej wystawy ekslibrisu w 1963 roku plakaty Biennale projektowali najwybitniejsi artyści, głównie graficy, którzy również tworzyli znaki książkowe na malborskie ekspozycje: Ryszard Krzywka, Zbigniew Kaja, Alina Kalczyńska, Stasys Eidrigevičius i Eugeniusz Get-Stankiewicz.
W ostatniej dekadzie plakaty malborskiego Biennale projektowali czołowi polscy plakaciści, w twórczości których nigdy nie zaistniała dedykowana miniatura graficzna. W tej grupie twórców jest trzech mistrzów sztuki plakatu: Andrzej Pągowski, Wiesław Wałkuski i Wiktor Sadowski. Wszyscy są związani z warszawskim środowiskiem artystycznym. Twórcami plakatów malborskiej imprezy artystycznej byli także graficy związani zawodowo z Muzeum Zamkowym w Malborku, jak Ewa Szymańska, Janusz Goliński i Mariusz Stawarski.

Medal towarzyszący konkursowi związanemu z ekslibrisem, po raz pierwszy pojawił się w 1965 roku przy okazji obchodów II Biennale. Początkowo pełnił funkcję medalu upamiętniającego międzynarodową imprezę artystyczną, jednak od roku 1969, w którym odbyło się IV Biennale, stał się Medalem Honorowym. Od tej pory jest jednym z wyróżnień przyznawanych artystom przez jury Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego.


Wśród twórców malborskich medali znalazły się nazwiska znamienitych polskich medalierów, jak Barbara Lis-Romańczuk, Stanisława Wątróbska-Findt, Gertruda Kuziemska-Wilczopolska czy Ewa Olszewska-Borys, a także wybitnych rzeźbiarzy, takich jak Jerzy Jarnuszkiewicz czy Bronisław Chromy. Najnowsze medale zostały zaś zaprojektowane przez artystów pełniących także funkcje nauczycieli akademickich w Akademiach Sztuk Pięknych w całej Polsce. Wśród nich znaleźli się: Alicja Majewska, Jan Szczypka, Hanna Jelonek oraz Józef Murzyn – twórca najnowszego medalu dedykowanemu XXIV Międzynarodowemu Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku.

 

Kurator wystawy plakatów MBEW: Bogumiła Omieczyńska
Kurator wystawy medali MBEW: Joanna Czarnowska


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.