PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015

 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie programu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 Dział Edukacji realizował na terenie muzeum cykl zajęć wpisujących się w innowacyjny program edukacyjny „W kręgu legend i symboli”. Wzięło w nim udział 248 dzieci z malborskich szkół i przedszkoli oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Współpraca pomiędzy instytucjami ma charakter nowatorski. Celem programu jest budowanie tożsamości regionalnej w oparciu o podania i legendy o zamku i jego mieszkańcach. Korzystając z ludowej skarbnicy wiedzy dzieci poznały Legendę o św. Jerzym, Zamkowym Diabełku, Pelikanie oraz Królowej Żab. Odkrywały świat średniowiecznej symboliki stanowiącej cząstkę dawnej kultury ludowej, ukazującej jego światopogląd, wierzenia, sposoby myślenia i postępowania. W dniu 19 czerwca grupa z Przedszkola Nr 8 w Malborku wzięła udział w Rodzinnym Biegu Rycerskim stanowiącym podsumowanie programu realizowanego w bieżącym roku szkolnym. Dzieci miały okazję wykazać się przed swoimi bliskimi wiedzą, umiejętnościami oraz orientacją w terenie. Pozostałe grupy szkolne i przedszkolne podsumowały zajęcia w godzinach przedpołudniowych biorąc udział w turnieju rycerskim organizowanym na cześć Królowej Żab.


Podsumowanie programu zorganizowane dla Przedszkola Nr 8 w Malborku

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.