PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Pracownicy MZM z wizytą w Monheim am Rhein

Pracownicy MZM z wizytą w Monheim am RheinPracownicy MZM z wizytą w Monheim am RheinPracownicy MZM z wizytą w Monheim am RheinPracownicy MZM z wizytą w Monheim am RheinPracownicy MZM z wizytą w Monheim am RheinPracownicy MZM z wizytą w Monheim am RheinPracownicy MZM z wizytą w Monheim am RheinPracownicy MZM z wizytą w Monheim am RheinPracownicy MZM z wizytą w Monheim am RheinPracownicy MZM z wizytą w Monheim am Rhein

W dniach 12-15 grudnia 2014 na zaproszenie Burmistrza Miasta Monheim am Rhein (Niemcy) - Daniela Zimmermann'a pracownicy Ośrodka Promocji i Wydawnictw Muzeum Zamkowego w Malborku - Agnieszka Zawadzińska oraz Ada Kamińska odwiedzili miasto partnerskie Monheim am Rhein, które współpracuje z miastem Malbork od dziesięciu lat.

Delegowani spotkali się z managerami Jarmarku Bożonarodzeniowego w Monheim am Rhein (Stowarzyszenie Treffpunkt Monheim am Rhein Verein), managerem ds. turystyki miasta - Maximiliane Richtzenhain-Tischer (citymarketing), zastępcami burmistrza miasta Monheim: Lucas’em Risse oraz Laurą Tӧpfer, a także Ursulą Niebuhr (koordynatorką ds. współpracy obu miast partnerskich Malbork-Monheim, pracownikiem Volkshochschule, organizatorką kursów językowych i integracyjnych) oraz Margaret Jenniches - zaangażowaną w wymianę młodzieży i seniorów między dwoma miastami partnerskimi.

Z uwagi na fakt, iż w roku 2015 wypada jubileusz dziesięciolecia współpracy między miastami Monheim am Rhein i Malborkiem, omówiono wspólne pomysły działań promocyjnych między Muzeum Zamkowym w Malborku a miastem Monheim w roku jubileuszowym i zadeklarowano chęć dalszej współpracy. Warto wspomnieć, iż istnieje historyczne powiązanie obu miast partnerskich, gdyż Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego w Malborku (w latach 1351–1382) Winrich von Knipprode pochodził właśnie z miasta Monheim am Rhein.

Dzięki uprzejmości gospodarzy, pracownicy MZM mieli okazję odwiedzić trzy Jarmarki Bożonarodzeniowe w Monheim am Rhein, Kolonii oraz Düsseldorfie, zobaczyć najważniejsze zabytki miast, a także zwiedzić interaktywną wystawę sztuki współczesnej Tomas’a Saraceno w centrum wystawienniczym K21 w Dusseldorfie.

W imieniu Dyrekcji Muzeum Zamkowego w Malborku oraz uczestników delegacji pragniemy serdecznie podziękować Burmistrzowi Miasta Monheim – Danielowi Zimmermann za zaproszenie, gościnność i bardzo ciekawy program wizyty, dający możliwość zapoznania się z kreatywnymi działaniami promocyjnymi, a także za ciepłe przyjęcie, otwartość i świąteczną atmosferę. Szczególne podziękowania przekazujemy również Ursuli Niebur.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.