PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Pradzieje prawobrzeżnego Powiśla - sympozjum

 
  

Data: 13 grudnia 2013 roku

Miejsce: Muzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny KARWAN

Wstęp wolny!

 

 PROGRAM SYMPOZJUM - Pradzieje prawobrzeżnego Powiśla

 

10:00 - Otwarcie sympozjum przez Mariusza Mierzwińskiego – dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku
moderator: prof. UŁ dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytet Łódzki)

10:10 - mgr Ewa Fudzińska (MZM) Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu w świetle badań archeologicznych.

10:30 - dr Joanna Gawrońska Kontynuacja schyłkowoneolitycznych technik krzemieniarskich na podstawie materiałów z cmentarzyska w Nowym Targu, Gm. Stary Targ

10:50 - dr Piotr Fudziński Łużycko-pomorska faza użytkowania cmentarzyska w Nowym Targu na tle przemian kulturowo-osadniczych na terenie prawobrzeżnego Powiśla i Ziemi Kwidzyńskiej.

11:10 – 11:40 Przerwa


 moderator: prof. UWM dr hab. Janusz Hochleitner (Muzeum Zamkowe w Malborku)

11:40 - dr Anna Strobin (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytet Gdański) Północna strefa kultury oksywskiej

12:00 - prof. UŁ dr hab. Tadeusz Grabarczyk (Instytut Archeologii Uniwersytet Łódzki) Kultura wielbarska na prawobrzeżnym Powiślu

12:20 - mgr inż. Iwona Żmuda – Trzebiatowska, prof. dr hab. Gerard Śliwiński (Zakład Fizyki Instytut im. R. Szewalskiego PAN Gdańsk) Badania składu pierwiastkowego zabytków metalowych z cmentarzyska w Nowym Targu k/Malborka techniką XRF

12:40 – 13:10 Dyskusja
 

 

 

Pobierz program sympozjum  (jpg)

Pobierz zaproszenie na sympozjum (jpg)
 


 Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

      
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.