PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj MuzeumSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / PROGRAM XXIII POMORZOZNAWCZEJ ZA LATA 2020-2021

PROGRAM XXIII POMORZOZNAWCZEJ ZA LATA 2020-2021

Sześćdziesiąt lat temu, 1 stycznia 1961 roku Muzeum Zamkowe w Malborku oficjalnie rozpoczęło  swoją działalność, w tym również archeologiczną. Ośrodek malborki w 2011 roku, był organizatorem XVIII Sesji Pomorzoznawczej.

W tym roku obchodzimy jubileusz, 60-lecia istnienia naszej instytucji. W tym bardzo ważnym dla nas czasie, ponownie pragniemy ugościć wybitnych naukowców i badaczy archeologii w naszych progach, organizując w dniach 24–26 listopada 2021 roku, XXIII Sesję Pomorzoznawczą. 

 

Sesja dostępna jest jedynie dla wcześniej zarejestrowanych uczestników.

 

 

Podczas Sesji, przykładem lat poprzednich, zostaną zaprezentowane referaty dotyczące węzłowych problemów pradziejów i średniowiecza Pomorza, przygotowane przez wybitnych badaczy z różnych ośrodków naukowych. Uczestnicy wygłoszą również referaty i komunikaty z systematycznych, ratowniczych i sondażowych badań terenowych, prowadzonych w obrębie aglomeracji miejskich i terenów wiejskich, jak również z prac wykopaliskowych pod inwestycje liniowe na terenie Pomorza w latach 2020-2021. 

 

PEŁEN PROGRAM XXIII SESJI POMORZOZNAWCZEJ ZA LATA 2020-2021

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.