PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Rewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku - konferencja 23 listopada 2015

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza na organizowaną w dniu 23 listopada 2015 roku konferencję naukową pt.: "Rewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku".

Miejsce konferencji:    Ośrodek Konferencyjny KARWAN
Sekretarz konferencji: mgr Bartłomiej Butryn
Data:                          23 listopada 2015, godz. 10:00

 

Program:

10.00 Otwarcie konferencji przez Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego

10.10

ks. Jan Wiśniewski (UWM), Kościół zamkowy NMP w strukturze kościelnej

10.30

Marian Dygo (Instytut Historyczny), Symbolika maryjna zespołu kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku

10.50

Sławomir Jóźwiak(UMK), Janusz Trupinda (Muzeum Historii Miasta Gdańska), Kościół zamkowy w Malborku na tle świątyń w innych zamkach konwentualnych, w świetle źródeł pisanych

11.10

Wiesław Długokęcki (UG), Z dziejów duchowieństwa na zamku malborskim w końcu XIV i I poł. XV w.

11.30

Michał Woźniak (Instytut Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa UMK, Muzeum Okręgowe im. Loona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), Średniowieczne wyposażenie kościoła NMP

11.45

Waldemar Rozynkowski (UMK), Liturgia krzyżacka w kościele NMP w Malborku

12.00-12.45

Dyskusja i przerwa kawowa

12.45

Jakub Adamski (UW), Pierwotne funkcje kaplicy św. Anny w Malborku a kontekst założeń dwukondygnacyjnych w średniowiecznej architekturze sakralnej

13.00

Tadeusz Jurkowlaniec (Instytut Sztuki PAN w Warszawie), Symbolika portali w kaplicy św. Anny

13.20

ks. Marek Jodkowski (UWM w Olsztynie), Dzieje kościoła NMP i kaplicy św. Anny po sekularyzacji zakonu jezuitów do poł. XIX w.

13.35

mgr Bartłomiej Butryn (Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego MZM), Historyczne, konserwatorskie i muzealnicze uwarunkowania trwałego zatarcia obecności zakonu jezuitów w przestrzeni kościoła NMP w Malborku.

13.50

ks Wojciech Zawadzki (UKSW), Pochówki jezuickie w kaplicy św. Anny

14.10

mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski, Warszawa), Nowożytna krypta grzebalna w kaplicy św. Anny

14.30 Dyskusja i podsumowanie

 

Wstęp na konferencję - WOLNY

Sekretarz konferencji: mgr Bartłomiej Butryn

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.