PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydarzenia / Rozpoczęcie sezonu letniego 2017

Rozpoczęcie sezonu letniego 2017

Rozpoczynamy sezon letni na zamku w Malborku. Mury naszej warowni otwarte będą dla Państwa od 21 kwietnia dłużej. Do 30 września zamek otwarty będzie od godz. 9 do 19. Tereny zamkowe będą dostępne do godz. 20. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was szereg atrakcji.

 

Piątek 21 kwietnia

17.00 Zjazd wystawców na Targi Rekonstrukcji Historycznych na Zamku w Malborku

20.45 Start  Nocne Zwiedzanie Zamku w Malborku

 

Sobota 22 kwietnia

10.00 - 18.00 Targi Rekonstrukcji Historycznej

9.00-19.00 Zjazd Kapituły Rycerstwa Polskiego

11.00  Uroczyste otwarcie Targów Rekonstrukcji Historycznej oraz Kapituły Rycerstwa Polskiego w KARWANIE - przemarsz do Kapitularza na Zamku Wysokim.

12.00  Praktyczny blok ceramiczny  (Anna Wolnomiejska)

13.00   Koncert grupa Radnyna (KARWAN) wstęp wolny

13.00   Turniej rycerski na dziedzińcu Zamku Średniego (wstęp płatny obowiązuje bilet wejścia do zamku)

15.00   Koncert Secret Garden Singers (KARWAN)  wstęp wolny

16.00   Blok konferencyjny targów rekonstrukcji historycznych (KARWAN) wstęp wolny

 

Niedziela 23 kwietnia

11.00-12.00  Zjazd Kapituły Rycerstwa Polskiego

10.00-15.00  Targi Rekonstrukcji Historycznej

 

Targi Rekonstrukcji Historycznej

To kilkudziesięciu wystawców z kraju i zagranicy. Poznacie pasjonatów odtwórstwa historycznego, w jednym miejscu i czasie, zobaczyć można będzie historyczne stroje i dodatki, elementy uzbrojenia, żywność naturalna, ceramikę historyczną, instrumenty dawne, sprawne repliki machin oblężniczych, pokazy rzemieślnicze i artystyczne, turnieje, warsztaty interaktywne.
To również przestrzeń dla prezentowania oferty ośrodków muzealnych i uczelni wyższych.
Pierwszy raz znajdzie się też przestrzeń dla prelekcji, wykładów i paneli dyskusyjnych na tematy związane z odtwórstwem - zarówno w ujęciu wprost - praktyczne i merytoryczne aspekty dotyczące różnych obszarów rekonstrukcji, jak również tematy poruszające obszar idei, trendów i zjawisk w ruchu.

Targi skierowane są w pierwszej kolejności do społeczności rekonstruktorów szeroko pojętego średniowiecza, są okazją do przedsezonowych zakupów strojów, wyposażenia obozowego, szansa na spotkanie z rzemieślnikami, jednak ich największa wartość to przestrzeń integracji i współpracy, wymiany wiedzy i poglądów, dla środowiska rekonstruktorów oraz branż związanych z historią i szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym, jednak do udziału zachęcamy wszystkich miłośników żywej historii.

Kapituła

W dniach 22-23 kwietnia 2017 roku odbędzie się zjazd Kapituły Rycerstwa Polskiego. Tym razem ma on szczególne znaczenie. W tych dniach przypada jubileusz 20-lecia założenia organizacji, a ponadto zjazd ma charakter Kapituły Generalnej, podczas której dokonany zostanie wybór nowych władz organizacji. Szczególny charakter tegorocznego zjazdu skłonił organizatorów do wyboru na miejsce uroczystości Zamku w Malborku, jako jednego
z najbardziej reprezentacyjnych i symbolicznych miejsc dla odtwórców historycznych z kręgu średniowiecza i renesansu w Polsce.

Kapituła Rycerstwa Polskiego jest organizacją założoną 27 kwietnia 1997 roku
w Gdańsku. Założenie Kapituły poprzedziły dwuletnie prace zespołu odtwórców historycznych – głównie z kręgu odtwórstwa średniowiecznego – mające na celu określenie celów i zasad działania powstającej organizacji. W procesie tworzenia Kapituły Rycerstwa Polskiego udział brało kilkadziesiąt grup tworzących ruch rycerski z terenu całej Polski.
W wyniku wielu spotkań i konsultacji, odbywających się głównie na zamkach w Gniewie,
Golubiu-Dobrzyniu i na Dolnym Śląsku powstał dokument o nazwie „Reguła Rycerska”, będący deklaracją ideowo-programową organizacji. Uroczyste zaprezentowanie Reguły Rycerskiej oraz jej podpisanie i opieczętowanie miało miejsce 27 kwietnia 1997 roku podczas drugiego zjazdu Kapituły Rycerstwa Polskiego w Dworze Artusa w Gdańsku.

Przy okazji obrad na zamek w Malborku dostarczone zostaną główne atrybuty Kapituły Rycerstwa Polskiego, przechowywane na co dzień na zamkach w Bolkowie, Chojniku i Gniewie. Będą to: oryginalny dokument Reguły Rycerskiej z 27 kwietnia 1997 roku, Złota Księga Kapituły Rycerstwa Polskiego, Złoty Graal a także chorągwie Hetmanów. Po zakończeniu obrad atrybuty te wraz z nowym dokumentem Reguły Rycerskiej podpisanym i opieczętowanym przez uczestników obecnego zjazdu pozostaną na określony czas na zamku w Malborku, jako świadectwo tego wydarzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.