PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineStraty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Rycerska przygoda na Zamku

Rycerska przygoda na ZamkuRycerska przygoda na ZamkuRycerska przygoda na ZamkuRycerska przygoda na ZamkuRycerska przygoda na ZamkuRycerska przygoda na ZamkuRycerska przygoda na ZamkuRycerska przygoda na ZamkuRycerska przygoda na ZamkuRycerska przygoda na Zamku

Rycerska przygoda na Zamku. Chętnych nie brakowało!

 

Wiele osób wzięło udział w „Rycerskiej przygodzie na Zamku”, czyli nocnym zwiedzaniu. Wnętrza wypełniły się nie tylko zwiedzającymi, ale i rycerzami, dostojnikami oraz innymi ciekawymi postaciami. Na przedzamczu i dziedzińcach przywitała gości straż zamkowa, dokładnie tak jak to miało miejsce w Średniowieczu. W Kapitularzu skryba skrzętnie notował wszystkie informacje przywiezione przez posłańców. W zamkowej kuchni można było zobaczyć przygotowania do wieczerzy. W prowizorycznym szpitalu polowym słychać było jęki rannych i dobre rady tych, którzy ich kurowali. W takim otoczeniu każdy mógł się poczuć, jakby się cofnął w czasie. Nie zdążyliście dzisiaj? Nie szkodzi. Nocne zwiedzanie na zamku odbędzie się jeszcze w sobotę, także od 19.00. Bilety do nabycia w kasach albo na stronie www.bilety.zamek.malbork.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.