PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Sympozjum 15-17 września 2016

"Średniowiecze postrzegane sztuką (środkowoeuropejskie konteksty)"

Muzeum Zamkowe w Malborku

Ośrodek Konferencyjny Karwan, 15-17 września 201616 września 2016


Godz. 9.00

Sesja I: Metoda

Moderator: Ryszard Mączyński (Toruń)

Irma Trattner (Linz), „Methoden der Kunstwissenschaften“
Neue Aspekte und Perspektiven der Kunstgeschichte an Hand von drei Fallbeispielen.

Jarosław Wenta (Toruń), Discernere vera et falsa (wg. historyka i nauk pomocniczych…)

Jacek Tylicki (Toruń), Kilka przykładów na długie trwanie średniowiecza w malarstwie nowożytnym Torunia.

Przemysław Waszak (Toruń), Interpretacje i trwanie, nawiązania do artystycznych rozwiązań średniowiecznych

Godz. 11.15

Przerwa na kawę

Godz. 11.30

Sesja II: Inscenizacje

 

Moderator: Jarosław Wenta (Toruń)

 

Sieglinde Hartmann (Würzburg), „Schöne Madonnen bei Oswald von Wolkenstein: die Ekphrasis im Marienlied Fräu dich, du weltlich creatur (Kl 120)“.

 

Justyna Lijka (Malbork), Ruiny. Wizje i rekonstrukcje. Zamek malborski w twórczości artystów niemieckich z czasów romantycznej restauracji.

Artur Dobry (Malbork), Średniowieczny kostium “Dni Cesarskich” na zamku w Malborku.

Jan Wiktor Sienkiewicz (Toruń), Adama Kossowskiego wystrój wnętrza średniowiecznego klasztoru w Aylesford

Godz. 13.45

Obiad

Miejsce: Restauracja "Piwniczka" na Zamku Średnim (na planie oznaczona literą F)

Godz. 15.30

Sesja III: Inspiracje

Moderator: Jacek Tylicki (Toruń)

Maria Poksińska (Toruń), Średniowieczne inspiracje w klasycystycznym pałacu w Lubostroniu

Ryszard Mączyński (Toruń), „Got do Arkadii potrzebny” – Rozważania o nurcie neogotyckim w polskiej architekturze doby klasycyzmu

Emilia Ziółkowska (Toruń), Średniowieczne style w poglądach architektów Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1830-1863)

Bartłomiej Butryn, Janusz Hochleitner (Malbork), "Żywe obrazy" i teatralizacja zakonu krzyżackiego w 1. poł. XX w.

Godz. 17.45

Podsumowanie sympozjum: Irma Trattner (Linz), Jarosław Wenta (Toruń)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.