PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / SZCZERBIEC – miecz koronacyjny królów polskich w świetle badań technologicznych

 

Miecz ów króla Bolesława, dany mu przez anioła, nazywa się Szczerbiec, jako że gdy król z polecenia anielskiego przybył na Ruś [1018 r.], uderzył w Złotą Bramę… od czego miecz poniósł niewielki ubytek, zwany po polsku szczerbiną…

(Kronika Wielkopolska)

Szczerbiec

Szczerbiec to najsłynniejszy polski miecz, według legendy należący do Bolesława Chrobrego. Do swojej koronacji użył go król Władysław Łokietek. Jako narodowa świętość przechowywany był przez lata na Wawelu. W 1795 r. Wraz z innymi insygniami i pamiątkami narodowymi został zrabowany przez Prusaków. Gdy w drugim dziesięcioleciu XIX w. Szczerbiec ponownie ujrzał światło dzienne i znalazł się w rękach kolekcjonerów prywatnych, wiele wątpliwości budziła autentyczność zabytku. Sprawę dodatkowo gmatwała otaczająca miecz aura tajemniczości – w dobie rozbiorów ważną rolę w pokrzepieniu serc spełniała legenda, iż prawdziwy Szczerbiec nie dostał się w ręce Prusaków, lecz ukryty przez patriotów oczekuje na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Szczerbiec – detal

Dziejami Szczerbca zajmowało się wielu badaczy, m.in. Jan N. Sadowski, Władysław Semkowicz, Marian Morelowski, Andrzej Nadolski, Zdzisław Żygulski jr., Marian Głosek, Mieczysław Rokosz, Jan P. Sobolewski i Antoni R. Chodyński. Prezentowana wystawa przedstawia dotychczasowe wyniki pracy trzech badaczy z różnych dyscyplin nauki – archeologa i konserwatora zabytków dra Marcina Biborskiego (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), metalurga mgra inż. Janusza Stępińskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza) i mediewisty dra Grzegorza Żabińskiego z Muzeum Zamkowego w Malborku. Podstawowym celem badań było wyjaśnienie zagadnień dotyczących technologii wykonania Szczerbca (a co za tym idzie, jego autentyczności), a także próba nowych odpowiedzi na wciąż budzące kontrowersje pytania o czas powstania i pochodzenie zabytku. Odpowiedź na te i inne pytania oraz wątpliwości znaleźć można na wystawie prezentowanej w Przyziemiu Pałacu Wielkich Mistrzów. Informacje skonfrontować będzie można z kopią legendarnego miecza z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, która po czterech latach (wystawa Imagines Potestatis) znowu gościć będzie w Malborku.

Czas trwania wystawy: 26 kwietnia 2012
Miejsce: Kancelaria, Zamek Średni
Kurator: Wiesława Połom-Jakubowicz
Autor koncepcji i scenariusza: dr Grzegorz Żabinski

Szczerbiec - zdjęcie rentgenowskie
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.