PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Szkoła w muzeum, muzeum w szkole

Szkoła w muzeum, muzeum w szkoleSzkoła w muzeum, muzeum w szkoleSzkoła w muzeum, muzeum w szkoleSzkoła w muzeum, muzeum w szkoleSzkoła w muzeum, muzeum w szkoleSzkoła w muzeum, muzeum w szkoleSzkoła w muzeum, muzeum w szkoleSzkoła w muzeum, muzeum w szkoleSzkoła w muzeum, muzeum w szkoleSzkoła w muzeum, muzeum w szkole

Dział Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku w roku szkolnym 2014/15 opracował i przeprowadził program edukacyjny pt. „Szkoła w muzeum, muzeum w szkole”. Celem przedsięwzięcia było otwarcie oferty muzeum na nową podstawę programową, upowszechnianie dobrych praktyk współpracy muzeum i szkoły oraz wykształcenie wśród uczniów nawyku regularnego odwiedzania muzeum i korzystania z proponowanych przez nie form aktywności, co powinno w przyszłości zaowocować samodzielnym uczestnictwem w życiu kulturalnym lokalnej społeczności.
W programie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Malborku, Szkoły Podstawowej nr 8 w Malborku, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach oraz Zespołu Szkół w Ryjewie (350 dzieci). 
Tematem spotkań było otwarcie przed młodą publicznością bram zamkowych na dzieje twierdzy nad Nogatem, sztukę i kulturę średniowiecza oraz zabytki zgromadzone w muzeum. Zaproponowaliśmy również nauczycielom i uczniom zapoznanie się z nową ofertą wystawienniczą przygotowaną przez pracowników naszej instytucji. 
Uczenie dzieci przez działanie przyczyniło się do powstania interesujących prac plastycznych zainspirowanych wizytą w muzeum. Na zakończenie programu uczniowie otrzymali pamiątkowe certyfikaty wręczone na uroczystym apelu 
w Zespole Szkół nr 2 w Malborku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.