PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna online

Wydarzenia / SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/

SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/SZTUKA JEST KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku /malarstwo i rysunek/

 

Wystawa czasowa: 19 stycznia – 30 września 2018

Prawdziwą gratkę mamy dla miłośników malarstwa. W piątkowe popołudnie, 19 stycznia bieżącego roku, w sali wystaw czasowych na Zamku Wysokim nastąpiło otwarcie nowej ekspozycji malarstwa i rysunku, bazującej na artystycznych zasobach Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Inauguracji sezonu wystawienniczego dokonał nowy dyrektor naczelny Muzeum Zamkowego Malborku – dr hab. Janusz Trupinda, w obecności rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińskiego. Kuratorami ekspozycji są: ze strony KUL – dr Krzysztof Przylicki, z ramienia MZM – kustosz Ewa Witkowicz-Pałka.

 

Wystawa malarstwa i rysunku, zorganizowana w Muzeum Zamkowym w Malborku dla uczczenia stulecia KUL, prezentuje zaledwie część bogatych zbiorów katolickiej uczelni. Dominują prace pochodzące z kolekcji Olgi i Tadeusza Litawińskich oraz Stanisławy i Tadeusza Witkowskich. Pośród zbiorów pierwszej pary odnajdujemy nazwiska takich malarzy jak: Władysław Jarocki, Stanisław Kamocki, Włodzimierz Tetmajer czy Rafał Malczewski; w kolekcji drugiej pary darczyńców znaleźli się równie sławni artyści: Jacek Malczewski, Józef Chełmoński, Jan Matejko i Leon Wyczółkowski. Na wystawie znalazły się też obrazy malarzy europejskich, datowane od XVI do XIX w., zakupione do zbiorów KUL głównie w latach 60. ubiegłego stulecia. W tym zespole pojawiają się nazwiska takich mistrzów jak: Francesco Rizzo da Santacroce, Marten van Valckenborch, Abraham Storck. Starannie wyselekcjonowany zestaw 70 obrazów i rysunków ilustruje bogactwo i różnorodność oraz wysoką wartość artystyczną i historyczną zbiorów lubelskiej Alma Mater.

 

Gromadzenie dzieł sztuki przez Katolicki Uniwersytet Lubelski ma długą historię, liczącą sobie 85 lat. Początek miał miejsce w roku 1932, kiedy ksiądz kanonik Jan Władziński (1861-1935) podarował uczelni kolekcję liczącą prawie trzy tysiące obiektów, wśród których były „pamiątki historyczne i stylowe okazy z różnych zakątków kraju”. Można przyjąć, że był to akt fundacyjny Muzeum KUL. Kolejną przedwojenną donację poczynił znany polski archeolog, prof. Kazimierz Michałowski (1901-1981), który w roku 1938 przekazał Muzeum 97 starożytnych „zabytków grecko-egipskich” pochodzących z wykopalisk w Edfu.

 

Prawie wszystkie pozyskane muzealia zostały w 1939 roku rozgrabione przez Niemców i uważa się je za utracone, poza kilkoma obiektami pozostającymi w posiadaniu Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Po II wojnie idea restytucji zbiorów artystycznych KUL pojawiła się w roku 1956, kiedy to dzięki inwencji malarza Antoniego Michalaka (1899 lub 1902-1975) udało się pozyskać dla odradzającego się Muzeum cenny zespół 26 rzeźb śląskich: gotyckich i barokowych (od XV do XVIII w.), podarowanych przez Kurię Archidiecezjalną we Wrocławiu. W tym okresie senat uczelni powołał Katedrę Sztuki Kościelnej (obecnie Katedra Historii Sztuki Kościelnej), na której czele stanął ksiądz prof. Władysław Smoleń (1914-1988). Zgodnie z wprowadzoną zasadą kierowanie katedrą łączyło się z dyrekcyjną opieką nad uczelnianym Muzeum.

Spektakularnym osiągnięciem księdza dyrektora było pozyskanie w 1986 roku cennej kolekcji zgromadzonej przez znanego architekta Tadeusza Litawińskiego (1902-1986). Wśród darów znalazły się m.in. dwa pejzaże Théophile-Narcisse Chauvela, Portret kobiety w stroju japońskim, wykonany w technice pastelu przez Cécile Chalus, obrazy olejne Zygmunta Ajdukiewicza, Włodzimierza Tetmajera, kilka szkiców koni Piotra Michałowskiego i 51 prac Wojciecha Flecka, ulubionego artysty Litawińskiego.

Ks. prof. Władysław Smoleń przekazał Muzeum Uniwersyteckiemu z własnych zasobów 15 prac Nikifora Krynickiego, którego osobiście znał, a nawet w pewnym sensie inspirował.

W roku 1991 Stanisława Witkowska (1900-1991), wdowa po lubelskim architekcie Tadeuszu Witkowskim (1904-1986), ofiarowała Muzeum KUL bogatą kolekcję dzieł sztuki, stworzoną wspólnie z mężem. Pośród 308 obiektów znalazły się m.in. obrazy olejne Józefa Rapackiego i Jacka Malczewskiego oraz 17 rysunków architektonicznych Stanisława Noakowskiego.

W roku 1992 kierownictwo Katedry Historii Sztuki Kościelnej objął ksiądz prof. Ryszard Knapiński (ur. 1941), który „z klucza” został także dyrektorem Muzeum Uniwersyteckiego. Stało się ono wówczas, nie tracąc podstawowych funkcji gromadzenia zbiorów i ich konserwacji, swoistym laboratorium dydaktyczno-badawczym.

W tymże roku 1992 do grona darczyńców Muzeum dołączyła była studentka KUL – Joanna Gliwa (1916-1993), ofiarując macierzystej uczelni zbiór porcelany i fajansu, a także kilka obrazów, m.in. akwarelę Józefa Pankiewicza Kwiaty w wazonie.

opr. Ewa Witkowicz-Pałka

 

MUZEUM KUL

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.