PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojennePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Muzeum Zamkowe w Malborku uzyskało dotację na przebudowę Przedzamcza twierdzy malborskiej.

Muzeum Zamkowe w Malborku uzyskało dotację na przebudowę Przedzamcza twierdzy malborskiej.

Muzeum Zamkowe w Malborku uzyskało dotację na przebudowę Przedzamcza twierdzy malborskiej. Propozycja Muzeum znalazła się czołówce projektów skierowanych na poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku otrzymało dotację na projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych". Projekt otrzymał bardzo wysoką ocenę ekspertów i otrzymał 15 096 969,48 zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

 

"Wysoka ocena naszego projektu i otrzymana kwota dofinansowania jest dla nas powodem radości i dumy. Nie trzeba jednak dodawać, że w aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID 19 jest to dla Muzeum olbrzymie wyzwanie organizacyjno-finansowe. Chciałbym jednak zapewnić, że zrobimy wszystko, aby zrealizować pierwszy etap zagospodarowania Przedzamcza Północnego, projekt ważny nie tylko dla Muzeum, ale i społeczności lokalnej, mający swój wymiar nie tylko naukowo-muzealny, ale i społeczny."  komentuje dr hab. Janusz Trupinda, Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.


Projekt zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku oraz dostosowanie ich do funkcji kulturowo-edukacyjnych (biblioteki, pracowni konserwatorskiej, pracowni digitalizacji i Centrum Badań nad dziedzictwem pokrzyżackim). Budynki gospodarcze obecnie stanowią jedne z ostatnich obiektów w zespole zamkowym, niezagospodarowanych w trakcie odbudowy zamku po II wojnie światowej. Planowana inwestycja zakłada odtworzenie ich historycznych brył z zachowaniem wszystkich reliktów dawnej zabudowy. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach I naboru projektów do Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Programu „Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Do Działania 1 łącznie złożono 224 wnioski. Sumaryczna wartość złożonych projektów wyniosła ponad 2,88 mld PLN (669,1 mln EURO). W tym gronie, na trzecim miejscu  znalazło się Muzeum Zamkowe w Malborku.


W ramach projektu planowana jest również realizacja programu kulturalno-edukacyjnego, kierowanego przede wszystkim do lokalnej społeczności. Zarówno w trakcie trwania robót, jak i po ich zakończeniu realizowane będą różne formy zajęć, pokazujących muzeum „od kuchni”: działanie specjalistycznych pracowni muzealnych zajmujących się na co dzień ochroną i konserwacją zbiorów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.