PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneOdkryjmy wspólnie Smaki Dziedzictwa!Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Rusza przetarg na roboty budowlano-konserwatorskie dla projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”

Rusza przetarg na roboty budowlano-konserwatorskie dla projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”

Muzeum Zamkowe w Malborku ogłasza przetarg na roboty budowlano-konserwatorskie dla projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa. Oferty składać można do 25 sierpnia 2021 do godziny 12.00. Ogłoszenie i specyfikacja warunków zamówienia dostępne są na stronie Muzeum Zamkowego w Malborku w Biuletynie Informacji Publicznej:

 

https://bip.zamek.malbork.pl/przetarg/315/zp-2611-2-2021-bm

 

 

Przetarg jest kolejnym etapem realizacji trzyletniego projektu  "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych". Projekt otrzymał został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów i otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 096 969,48 zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 2 664 171,09 zł budżetu państwa.

 

Wybór wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich jest jednym z kluczowych momentów realizacji całego projektu. Liczymy na to, że uda się wyłonić wykonawcę, który jak najszybciej będzie mógł rozpocząć prace. Z końcem 2023 r. dawne budynki gospodarcze będą musiały zostać oddane do użytkowania, a termin ten wynika z warunków dofinansowania Programu Kultura w ramach MF EOG.”, tłumaczy Agnieszka Kowalska, Koordynator Projektu, Zastępca Dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich.

 

O PROJEKCIE

 

Realizacja projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”, finansowanego w Programu Kultura Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa obejmuje działania infrastrukturalne dotyczące stricte prac przy dawnych budynkach gospodarczych oraz działania miękkie.

 

„Aktualnie obiekty te od czasu zakończenia działań II wojny światowej pozostają w ruinie i są to jedne z ostatnich niezagospodarowanych budowli na ponad 20-hektarowym terenie zespołu zamku malborskiego. Realizacja prac stanowić będzie zatem kontynuację powojennej odbudowy i zaplanowana została zgodnie z wypracowanymi dotychczas w zespole zamkowym zasadami konserwatorskimi. Zachowane historyczne relikty ścian i sklepień piwnicznych podlegać będą zachowaniu i pracom konserwatorskim zgodnie z przygotowanym programem. Aby wprowadzić funkcje użytkowe zaprojektowano niezależną konstrukcję, która zachowując zabytkowe relikty umożliwi wprowadzenie kubatury i zadaszenia, odtwarzających historyczne bryły z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów budowlanych. Projekt obejmuje również wykończenie wnętrz, wykonanie niezbędnych instalacji i ich przyłączenia do sieci oraz wyposażenie projektowanych w odtwarzanych obiektach pracowni muzealnych w specjalistyczny sprzęt. W odbudowanych budynkach miejsce znajdą pracownie konserwatorskie, pracownia digitalizacji, biblioteka naukowa oraz Centrum badań nad dziedzictwem pokrzyżackim.” Tłumaczyła w trakcie konferencji Agnieszka Kowalska, Koordynator Projektu, Zastępca Dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich.

 

Równolegle z pracami budowlanymi i konserwatorskimi realizowana będzie oferta edukacyjno-kulturalna, adresowana zarówno do osób zainteresowanych tematami ochrony dziedzictwa kulturowego, ale nie związanych z nimi zawodowo jak i specjalistów. Oferta jest dedykowana w znacznej mierze mieszkańcom regionu, często znającym już Zamek Średni i Zamek Wysoki, chętnym poznania muzealnego zaplecza – zaplecza badawczego, budowanego w miejscu dawnego zaplecza gospodarczego zamku.

 

„Ważnym elementem projektu jest podnoszenie kompetencji kadry Muzeum Zamkowego w Malborku. Cel ten realizowany będzie poprzez zaplanowane szkolenia, w tym szkolenia realizowane wspólnie z norweskimi partnerami: Nordlandsmuseet Bødo i Bødo Kommune. Warto zwrócić uwagę, że Bødo Kommune, na którego terenie znajdują się głównie zabytki budownictwa drewnianego realizuje obecnie projekt badania klimatu zabytkowych wnętrz zaplanowany na 50 lat. Tak długa perspektywa pozwala na ocenę faktycznych zmian, które zachodzą w stanie obiektów zabytkowych oraz wpływu zmian klimatu na tego rodzaju obiekty.” Tłumaczyła Dyrektor Agnieszka Kowalska.

 

Po zakończeniu projektu, które nastąpi do 30.04.2024 r. poza uruchomieniem muzealnych pracowni rozpoczęta zostanie realizacja cyklicznego programu kulturalno-edukacyjnego, adresowanego głównie do mieszkańców regionu, skupionego na popularyzacji zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego dawnego państwa zakonu krzyżackiego. Uruchomione zostaną dwie platformy cyfrowe, prezentujące zasoby Muzeum Zamkowego w Malborku, umożliwiające w szerokim zakresie poznawanie historii i zbiorów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.