PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieStraty wojenne

Wydarzenia / VIII Bałtycki Festiwal Nauki


VIII Bałtycki Festiwal Nauki, 27-30 maja 2010
 

Zapraszamy do obejrzenia filmów z  BFN na naszym kanale na youtube!
 

W dniach 27 – 30 maja na Pomorzu odbędzie się VIII Bałtycki Festiwal Nauki. Jak co roku udział w nim zapowiedziało wiele instytucji kulturalno-naukowych. Obok instytucji takich jak Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Akademia Morska ze swoją ofertą edukacyjną po raz kolejny wystąpiło Muzeum Zamkowe w Malborku.
 
W dniach 27 – 29 maja w ramach malborskich obchodów sześćsetlecia bitwy pod Grunwaldem pracownicy Muzeum zaproponują w Malborku m.in. działania pod tytułem Rozbieramy Matejkę, których osią będzie wielkoformatowe dzieło Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem.
 
30 maja zapraszamy do Gdyni na XI Piknik Naukowy, gdzie również będziemy.
Godziny: 10:00 - 18:00
Miejsce: Gdynia, Al. Jana Pawła II (przy Akwarium Gdyńskim) oraz budynki Wydziału Nawigacyjnego i basen Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego.
 

Jan Matejko – Bitwa pod Grunwaldem – szkic


W dniach 2829 maja na Międzymurzu zachodnim odbędzie się festyn archeologiczny pt. Dzień w pruskiej osadzie – czyli co tu się działo zanim zbudowano zamek w Malborku. Na festynie prezentowane będą rózne aspekty życia codziennego we wczesnym średniowieczu: przygotowywanie pożywienia, warsztat garncarski, warsztat tkacki, walki wojów, wytwarzanie ozdób, rekonstrukcja obrzędów pogańskich: zaślubiny, pogrzeb. Festyn zorganizowany będzie przez odzianą w wierne kopie strojów z epoki grupę studentów archeologii UMK działającą w Kole Naukowym Studentów Archeologii pod opieką dr. Adama Chęcia.


 

Program malborskiej części Festiwalu:

27 maja 2010r.

► Warsztaty edukacyjne Rozbieramy Matejkę
     godziny rozpoczęcia: 10:00; 11:30; 13:30
     miejsce: Przyziemie Karwanu
     warunki uczestnictwa: tylko grupy szkolne
rezerwacja telefoniczna do 25 maja tel. +48 55 647 08 57
 
► Warsztaty archeologiczne
     godziny: 10:00 – 15:00
     miejsce: fosa sucha Zamku Wysokiego, wejście na Międzymurze bramą zach. od strony Nogatu.
     warunki uczestnictwa: tylko grupy szkolne
rezerwacja telefoniczna do 25 maja, tel. + 48 55 647 08 57
 
28 maja 2010r.

► Warsztaty edukacyjne Rozbieramy Matejkę
     godziny rozpoczęcia: 10:00; 11:30; 13:30
     miejsce: Przyziemie Karwanu
     warunki uczestnictwa: tylko grupy szkolne
rezerwacja telefoniczna do 25 maja, tel. + 48 55 647 08 57

► 
Warsztaty archeologiczne
     godziny: 10:00 – 15.00
     miejsce: fosa sucha Zamku Wysokiego, wejście na Międzymurze bramą zach. od strony Nogatu.
     warunki uczestnictwa: tylko grupy szkolne
rezerwacja telefoniczna do 25 maja, tel. + 48 55 647 08 57
 
► Festyn archeologiczny
     godziny: 10:00 – 15:00
     miejsce: Międzymurze zachodnie; wejście bramą zach. od strony Nogatu.
     warunki uczestnictwa: tylko grupy szkolne
rezerwacja telefoniczna do 25 maja, tel. + 48 55 647 08 57
 
29 maja 2010r.

► Festyn archeologiczny
     godziny: 10:00 – 15:00
     miejsce: Międzymurze zachodnie; wejście bramą zach. od strony Nogatu
     warunki uczestnictwa: wstęp wolny

30 maja 2010r.

► XI Piknik Naukowy w Gdyni
    godziny: 10:00 – 18:00
   miejsceGDYNIA, Al. Jana Pawła II (przy Akwarium Gdyńskim) oraz budynki Wydziału Nawigacyjnego i basen Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego.
     warunki uczestnictwa: wstęp wolny

Rok Grunwaldzki na zamku w Malborku

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.