PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Wiec Pomorski

Wiec Pomorski 11 kwietnia 2015

 

11 kwietnia 2014 roku w Muzeum Zamkowym w Malborku odbywać się będą II Targi Rekonstrukcji Historycznej „Wiec Pomorski”. To przedsięwzięcie, w którym biorą udział wystawcy z całej Polski i spoza granic kraju.

W jednym miejscu i czasie zobaczyć będzie można stroje i dodatki, elementy uzbrojenia, żywność naturalną, ceramikę historyczną, instrumenty dawne, sprawne repliki machin oblężniczych, pokazy rzemieślnicze i artystyczne, turnieje, warsztaty interaktywne! „Wiec Pomorski” to również przestrzeń dla prezentowania oferty ośrodków muzealnych oraz podmiotów branży turystycznej i eventowej.

 

Dla kogo Targi?
• dla grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających okres średniowiecza
• rzemieślników wytwarzających rękodzieło dawnymi technikami oraz producentów ekologicznej żywności
• jednostek muzealnych i paramuzealnych (rekonstrukcje grodzisk, parki historyczne itp.)
• podmiotów gospodarczych i instytucji, zwłaszcza z branży turystycznej i eventowej, korzystających z oferty rekonstruktorów
• samorządów, organizacji pozarządowych i wszelkich instytucji kultury organizujących inscenizacje historyczne i wszelkie eventy rekonstrukcyjne
• wszystkich sympatyków żywej historii

 

Po co Targi?
• by ukazać dorobek i różnorodność grup rekonstrukcji historycznej
• stworzyć okazję do przedsezonowych zakupów wyposażenia obozowego, strojów, uzbrojenia dla odtwórców historycznych
• stworzyć przestrzeń do poznawania i integracji środowiska rekonstruktorów
• podnosić poziom świadomości odtwórców i jakość wydarzeń rekonstrukcyjnych w kraju
• w celu wymiany oferty pomiędzy odtwórcami historycznymi oraz branżą turystyczną i eventową
• wzbogacić ofertę wydarzeń o tematyce historycznej w naszym mieście.

 

Pomysł na "Wiec pomorski" zrodził się w głowach grupy przyjaciół z ruchu rekonstrukcyjnego.
Pierwsza edycja zorganizowana była spontanicznie, w ciągu trzech tygodni, spotkała się z ciepłym przyjęciem odtwórców. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu wystawców z terenu całej Polski. Przyziemie zamkowego Karwanu na jeden dzień zamieniło się w niezwykły, barwny jarmark średniowieczny. Udział w drugiej edycji deklarują już wystawcy zagraniczni!
O niepowtarzalnym klimacie i przyszłości "Wieca Pomorskiego" decyduje zupełnie innowacyjna formuła oraz oddolny charakter wydarzenia. Nikt tak bowiem nie rozumie potrzeb i oczekiwań odtwórców, jak oni sami.
Wiec Pomorski to z jednej strony rzadka szansa do wspólnego spotkania i integracji odtwórców historycznych epoki średniowiecza (IX - XV wiek), z drugiej otwarcia społeczności rekonstruktorów na środowisko muzealników i branżę turystyczną.

Sszczegółowy program wydarzenia dostępny bedzie po 25 marca na stronie: http://www.facebook.com/wiecpomorski.

 

KONTAKT:

Biuro Targów "Wiec Pomorski"
tel: 660 196 930
e-mail: wiecpomorski@gmail.com
http://www.facebook.com/wiecpomorski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.