PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuOdkryjmy wspólnie Smaki Dziedzictwa!Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Wyjazdowe posiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w Malborku w Sztumie

Wyjazdowe posiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w Malborku w Sztumie

15 lipca 2021r.na Zamku w Sztumie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Muzeum Zamkowego w Malborku z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wiceministra Jarosława Sellina. Spotkanie rozpoczął i powitał gości dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

Następnie Kierownik Oddziału w Sztumie , p. Aleksander Masłowski przedstawił i podsumował dotychczasowy rozwój Zamku w Sztumie, jako Oddziału MZM, a główna księgowa, p. Joanna Branicka-Minda omówiła sytuację finansową Muzeum. Dr Bogusz Wasik z Działu Konserwacji Zamku zaprezentował wstępne wyniki prowadzonych od 2018r. badań archeologiczno-architektonicznych zamku w Sztumie.

 

Po ich opracowaniu staną się kamieniem milowym w odkrywaniu historycznego kształtu założenia i stanowić będą punkt wyjścia do kształtowania przyszłej wystawy stałej. Podczas spotkania przedstawiono również bieżącą problematykę konserwatorską, a także propozycję zagospodarowania i zabezpieczenia przestrzeni zamku.

Posiedzenie zostało zwieńczone zwiedzaniem zamku ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk archeologicznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.