PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"

Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"Wystawa "200 lat konserwacji Zamku w Malborku 1817-2017"

Z okazji przypadającego 18 maja Międzynarodowego Dnia Muzeów w sali Dwukominowej na Zamku Wysokim otwarta została nowa wystawa prezentująca dzieje opieki konserwatorskiej nad zamkiem przez ostatnie dwa stulecia.
Autorem scenariusza jest Artur Dobry, a plastycznie opracowała ekspozycję Jola Kacperska.

Pierwsze prace przy zamku, nazywane dziś restauracją romantyczną rozpoczęto w1817 roku.
Projekty dla Pałacu Wielkich Mistrzów oraz skrzydła zachodniego Zamku Średnim przygotował m.in. wybitny architekt niemiecki Karl Friedrich Schinkel, a ich realizacją w Malborku kierował Carl August Gersdorff.

 

W 1882 roku rozpoczął się drugi okres restauracji, zwanej naukową bądź historyczną. Przez 40 lat swojego życia zawodowego prowadził ją Conrad Steinbrecht, wybitny niemiecki konserwator zabytków i architekt. Dzięki jego działaniom odtworzono dawną, gotycką architekturę i wystrój, wnętrza wyposażono w meble, rzeźby i rzemiosło artystyczne. Pojawiły się cenne kolekcje militariów i numizmatów. Zamek jako przykład dziewiętnastowiecznej myśli konserwatorskiej oraz muzeum wnętrz przetrwał do II wojny światowej, gdy w wyniku kilkutygodniowego oblężenia  został  silnie  zniszczony.

 

Po przejęciu warowni przez Polskę w 1945 roku rozpoczęło się odgruzowywanie oraz zabezpieczanie zabytkowych murów. Od 1961 roku, gdy powstało Muzeum Zamkowe prowadzone były szeroko zakrojone prace budowlane i konserwatorskie, nad którymi pieczę sprawował m.in. Maciej Kilarski. W następstwie tych wieloletnich działań zamek odzyskał swoje dawne piękno. W naszych czasach udało się uratować zagrożone zachodnie skrzydło Zamku Średniego, odrestaurować wnętrze Wielkiego Refektarza, ukończyć odbudowę kościoła NMP na Zamku Wysokim i odtworzyć mozaikową  figurę  Madonny  z  Dzieciątkiem. Te najważniejsze etapy prac na zamku pokazuje w wielkim skrócie wystawa na Zamku Wysokim, zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.