PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Wystawa czasowa: Detal architektoniczny ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku


Kapitel z walką ryczerzyTworzenie kolekcji detalu architektonicznego rozpoczęło się w początkach naukowej konserwacji zamku w Malborku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Conrad Steinbrecht. Podstawą tworzonej wówczas kolekcji stały się elementy kamienne wydobywane z murów zamkowych przy okazji wszelkiego rodzaju robót budowlano-adaptacyjnych. Dzisiaj, w swych zbiorach Muzeum Zamkowe posiada bogatą kolekcję detalu średniowiecznego, barokowego, klasycystycznego oraz konserwatorskiego.
 

fragment archiwolty z kozłemWystawa czasowa pt. Detal architektoniczny ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, eksponowana w piwnicach pod Pałacem Wielkich Mistrzów, jest niewielkim wycinkiem posiadanego zbioru. Zamysłem jest przedstawienie detalu architektonicznego z perspektywy elementu konstrukcyjnego, przekazu artystycznego oraz w kwestii rzemiosła. Na wystawie zgromadzone zostały eksponaty prezentujące różny typ surowca (wapień, glina palona, sztuczny kamień, drewno), technikę wykonania (odlew, technika rzeźbiarska), przeznaczenie (element konstrukcyjny, element dekoracyjny) oraz przypadkowość bądź intencjonalność śladów występujących na powierzchni (odciski stóp ludzkich, łap zwierzęcych oraz ślady narzędzi).
 

Ekspozycja jest przyczynkiem do powstania planowanej wystawy stałej prezentującej pełne spektrum zagadnień rzemiosła, konstrukcji oraz artyzmu.

 


Miejsce wystawy: piwnice pod Pałacem Wielkich Mistrzów
Kurator: Bernard Jesionowski

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.