PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Wystawa czasowa: II Światowy Kongres Obrońców Pokoju 16-22.XI.1950 r.

Przyziemie Pałacu Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim
1 grudnia 2011 – 29 lutego 2012

 

Głównym założeniem wystawy jest prezentacja zachowanych źródeł archiwalnych mogących odzwierciedlić część historii Polski w latach powojennych.

Wystawa eksponuje plakaty wykonane przez młodzież szkolną oraz pracowników zakładów przemysłowych, branży handlowych, odzieżowych, rad związkowych, pracowników fabryk. Zawierają one meldunki i rezolucje potwierdzające poparcie dla Wodza mas pracujących całego świata – Józefa Stalina oraz skierowane do delegatów na II Światowy Kongres Obrońców Pokoju. Młodsze dzieci szkolne przysyłały życzenia dla delegatów, starsza młodzież oprócz celebrowania pokoju, wypisywała zagadnienia, które miały pojawić się podczas obrad Kongresu. Były to: krytyka i potępienie kapitalistycznych rządów brytyjskich i amerykańskich, żądanie zakazu używania broni atomowej, powszechnego ograniczenia zbrojeń i remilitaryzacji Niemiec, wycofania obcych wojsk z Korei, zaniechania wszelkiej propagandy wojennej i ukarania wszystkich zwolenników wojny oraz tych, którzy do niej dążą.

Wystawa przedstawia skuteczność i sukces propagandy szerzącej psychozę wojenną i przedstawiającej państwa zachodnie jako agresorów (w związku z konfliktem na Półwyspie Koreańskim).

Ekspozycje tworzy wyselekcjonowana dokumentacja z zasobu Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku, z zespołu nr 248 Powiatowy Komitet Obrońców Pokoju, uzupełniony biuletynem informacyjnym opisującym okoliczności zorganizowania Kongresu jak i jego obrady oraz znaczenie w tle wydarzeń historycznych.

Wystawa składa się z 25 wyselekcjonowanych obiektów z zespołu Powiatowy Komitet Obrońców Pokoju, nr 248. Plakaty wykonane są techniką wielokolorową. Językiem dominującym jest język polski, ale znajdują się także plakaty czy też listy napisane w językach: francuskim, niemieckim, włoskim, czeskim, słowackim oraz chińskim. 

 

Wystawę przygotowały pracownice Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku: Joanna Pustułka i Justyna Górska.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.