PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Wystawa Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej. Zamek malborski od inkorporacji do rozbioru 1454-1772

Miejsce: Sale nad Infirmerią na Zamku Średnim
Data: od 6 grudnia 2014 roku
 

Wystawa Trzy wieki w granicach Rzeczpospolitej. Zamek malborski od inkorporacji do rozbioru 1454-1772 to ekspozycja o charakterze historycznym, omawiająca długi – ponad trzystuletni – okres dziejów polskiego Malborka.

W 2006 roku zaaranżowano we wnętrzach Infirmerii na Zamku Średnim pomieszczenia, w których eksponowane są w większości zabytki z XVII i XVIII wieku, sygnalizujące czasy polskie w dziejach zamku. Nowa wystawa będzie zatem kontynuacją opowieści uzupełniającej wiedzę o nowożytnym Malborku między 1454 a 1772 rokiem. Dwie daty graniczne są dla jego historii niezwykle ważne. Pierwsza z nich to data wybuchu wojny trzynastoletniej i aktu inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego. Malbork, jak i część miast państwa zakonnego, dzięki II Pokojowi Toruńskiemu z 1466 roku włączony został w granice Rzeczpospolitej. Utworzono Prusy Królewskie, a w ich ramach województwo malborskie, gdzie urzędowali wysocy przedstawiciele administracji koronnej i samorządowej. Zamek malborski stał się arsenałem i rezydencją królewską. Ponad trzy wieki trwał w ramach Rzeczpospolitej jako ważne ogniwo administracji i gospodarki. W 1772 roku – to druga data graniczna – przejmują go Prusacy, którzy na mocy traktatu rozbiorowego zajmują całe Prusy Królewskie oprócz Gdańska.

Wystawa została zlokalizowana w dwóch pomieszczeniach na strychach nad Infirmerią i kuchnią Wielkiego Refektarza, wnętrzach odrestaurowanych w ramach tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego i przeznaczonych na działalność ekspozycyjną. Składa się z dziewiętnastu plansz, na których przybliżone są wybrane problemy z dziejów zamku. Wśród nich sprawy dotyczące administracji, gospodarki, gości i rezydentów, stosunków religijnych. Wreszcie burzliwych czasów wojen szwedzkich i wojny północnej. Ważnym elementem są też architektoniczne przemiany zamku i jego otoczenia. Nie zabrakło również omówienia roli miasta Malborka. Materiał ekspozycyjny pochodzi głównie ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, są tu ryciny, obrazy olejne, numizmaty, rzemiosło artystyczne oraz rzeźba barokowa. Liczne faksymile dokumentów związanych z zamkiem i miastem pochodzących ze zbiorów archiwów gdańskich i warszawskich, prezentowane w gablotach i na planszach, uzupełniają treść dydaktyczną.

Wystawie towarzyszy katalog, w którym zawarty jest rys historyczny, pełny spis prezentowanych zabytków, faksymilów i reprodukcji oraz wybór źródeł i literatury przedmiotu.

Kurator wystawy: Artur Dobry

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.