PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / wystawa: Zamkowe pejzaże alternatywne

wystawa: Zamkowe pejzaże alternatywne


Czas trwania wystawy: 27 czerwca – 30 sierpnia 2014
Miejsce wystawy: Łaźnia Infirmerii na Zamku Średnim
 

Wystawa Zamkowe pejzaże alternatywne to autorskie spojrzenie na malborski zamek oczami artystki – Bogumiły Piazza-Składanowskiej, zapisane w szlachetnej technice gumy dwuchromianowej, wiedeńskiej.
 

Bogumiła Piazza-Składanowska to artystka urodzona i wywodząca się ze środowiska gdańskiego. W dzieciństwie, kontemplując starannie przygotowane przez dziadka albumy rodzinne rozbudzała swoje zainteresowanie fotografią, nie myśląc jeszcze wówczas o przyszłej profesji. Zajęcia w Domu Kultury, częste wizyty w ciemni prasy gdańskiej kształtowały od wczesnych lat jej fotograficzną wrażliwość. Niebagatelny wpływ na artystyczne ukierunkowanie miał spotkany na życiowej drodze Stanisław Składanowski – artysta-fotografik.
 

Bogumiła Piazza-Składanowska fotografuje od 1996 roku. Uczestniczyła dotychczas w kilkudziesięciu wystawach i konkursach fotograficznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jej prace – na których najchętniej utrwala pejzaż i portret – wielokrotnie ukazywały się w wydawnictwach albumowych. Jest stypendystką Trójmiejskiej Szkoły Fotografii. W roku 2012 otrzymała Stypendium dla Twórców Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Jest członkinią Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

 

wystawa: Zamkowe pejzaże alternatywne


Guma dwuchromianowa jest techniką typową dla fotografii artystycznej, jedną z najstarszych a zarazem najtrwalszych technik znanych fotografii. W przeciwieństwie do bardziej znanych technik srebrowych, wykorzystuje ona światłoczułość i właściwości garbujące soli chromu. Jest to technika piktorialna, w której kluczową rolę odgrywa ręczna praca nad odbitką, mająca istotny wpływ na efekt końcowy i pozwalająca na uzyskanie odbitek unikatowych, niemożliwych do powtórzenia.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.