PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / XII Bałtycki Festiwal Nauki

W piątek 23 maja Muzeum Zamkowe włączyło się do uczestnictwa w XII Bałtyckim Festiwalu Nauki, popularno-naukowym wydarzeniu organizowanym na Pomorzu przez naukowe środowiska uczelniane i pozauczelniane w dniach 20-25 maja 2014.

Uczestnicy wysłuchali trzech wykładów prezentowanych pod wspólnym tytułem „Współczesne przemiany zamku”, ukazujących skalę przeobrażeń zamku malborskiego, jakie dokonały się na przestrzeni jednego wieku, przy czym szczególnie skupiono się na przemianach z ostatniego ćwierćwiecza. 
Starano się poszerzyć wiedzę o zamku poprzez udostępnienie wielu archiwalnych fotografii, które nie są powszechnie dostępne, ilustrujących rekonstrukcję zamku w okresie przedwojnia oraz przedstawiających zniszczenia i odbudowę zamku malborskiego przez Muzeum Zamkowe. Podczas spotkania ukazano trendy aranżacji wnętrz oraz podkreślono doniosłość gromadzenia dokumentacji, możliwości wykorzystania jej w dalszych działaniach rekonstrukcji, jak również wagę prowadzenia badań naukowych (np. archeologicznych, konserwatorskich) w trakcie pierwszej odbudowy i współcześnie prowadzonych prac na zamku. 
Zaprezentowany został szerzej temat najnowszej realizacji, to jest historycznego wejścia na zamek, oddanego niecały miesiąc temu po dwóch latach prac. Po części teoretycznej uczestnicy tego wydarzenia festiwalowego obejrzeli w oprowadzeniach autorskich najnowsze wystawy i części zamku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.