PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / XXIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego


Sala Siedmiofilarowa, Zamek Średni
4 czerwca – 31 sierpnia 2011

Odwiedź stronę internetową Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego

Zapraszamy na relację z wernisażu Biennale na TVMalbork

Do pobrania:

Protokół z posiedzenia jury (pdf)
Lista artystów zakwalifikowanych do udziału w wystawie (pdf)

 

W sobotę 4 czerwca br. w Sali Siedmiofilarowej na Zamku Średnim w Malborku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej XXIII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Poprzedziła je ceremonia wręczenia medali honorowych i nagród laureatom tegorocznego konkursu w jednym z najokazalszych wnętrz zamkowych – Letnim Refektarzu Pałacu Wielkich Mistrzów. Wśród licznie zgromadzonych gości byli m.in. artyści graficy, kolekcjonerzy ekslibrisów, bibliofile z kraju i z zagranicy oraz wadze miasta Malborka

Kilkoro laureatów osobiście odebrało najwyższe wyróżnienia, a wśród nich Pani Malou Oi Yee Hung z Chin, której przyjazd był dla nas miłą niespodzianką.

Podsumowując tegoroczne zmagania konkursowe można śmiało powiedzieć, że po raz kolejny malborska wystawa pretenduje do miana reprezentatywnego pokazu dzieł światowego ekslibrisu, dokumentującego najciekawsze zjawiska artystyczne, jakie dokonały się w tej dziedzinie sztuki w okresie minionych dwóch lat.

Wystawie głównej towarzyszy autorska prezentacja grafik uznanego na świecie miedziorytnika Wojciecha Łuczaka.
Obie ekspozycje można oglądać do 31 sierpnia br.
 

Spośród 1451 prac nadesłanych przez 307 artystów z 44 krajów wybrano 460 prac do wystawy, której otwarcie nastąpi w sobotę 4 czerwca br. w Sali Siedmiofilarowej na Zamku Średnim.

 

A oto nagrodzeni:

I Nagroda w wysokości 5.000 PLN

Konstantin KALYNOVYCH (Ukraina)

 

II Nagroda w wysokości 3.000 PLN

Jiři BRÁZDA (Czechy)

 

III Nagroda w wysokosci 2.000 PLN

Josef WERNER (Niemcy)

 

Równorzędne wyróżnienia XXIII Biennale
w postaci Medali Honorowych z Dyplomami

Jiři BRÁZDA (Czechy), Plamenko CEGNIČ (Chorwacja), Sławomir GRABOWY (Polska), Miroslav HLINKA (Czechy),
Malou Oi Yee HUNG (Chiny), Koji IKUTA (Japonia), Juri JAKOVENKO (Białoruś), Konstatnin KALYNOVYCH (Ukraina), Pietro-Paolo TARASCO (Włochy), Josef WERNER (Niemcy), Vladimir ZUJEV (Rosja)

 

Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków
za najlepszy zestaw prac

Vladimir ZUJEV (Rosja)

 

Nagroda Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku
za najlepszy ekslibris zwiazany z jubileuszem 50-lecia Muzeum Zamkowego

Orest KRYVORUCHKO (Ukraina)

 

Nagroda Burmistrza Miasta Malborka za najlepszy zestaw prac

Hanna GŁOWACKA (Polska)

 

Nagroda Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
za najlepszy zestaw prac

Zbigniew JÓŹWIK (Polska)

 

Medal Pamiątkowy im. Janusza Mikołaja Szymańskiego
ufundowany przez Barbarę Klein-Szymańską

Zbigniew JANECZEK (Polska)

 

Nagroda Złotego Rylca im. Henryka Feilhauera

Wojciech ŁUCZAK (Polska)

 

Równorzędne wyróżnienia im. Henryka Feilhauera

Karel BENEŠ (Czechy), Elena DAVICINO (Argentyna), Yukiko HAYASHI (Japonia)

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.