PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Zamkowe pejzaże alternatywne

Zamkowe pejzaże alternatywneZamkowe pejzaże alternatywneZamkowe pejzaże alternatywneZamkowe pejzaże alternatywneZamkowe pejzaże alternatywneZamkowe pejzaże alternatywne

W dniu 26 czerwca 2014 r.  została otwarta wystawa fotograficzna pt.  ,,Zamkowe pejzaże alternatywne"

W czwartek 26 czerwca 2014 r. o godz. 17: 00 w Łaźni Infirmerii na Zamku Średnim otwarta została wystawa fotograficzna ,,Zamkowe pejzaże alternatywne" artystki gdańskiej – Bogumiły Piazza-Składanowskiej. Ponad czterdzieści fotogramów prezentuje autorskie spojrzenie na malborki zamek, zapisane w szlachetnej technice gumy dwuchromianowej wiedeńskiej. 
Dyrektor Mariusz Mierzwiński przywitał zgromadzonych gości, przedstawicieli Związku Polskich Artystów Fotografików z Okręgu Gdańskiego, z prezesem Stanisławem Skałdanowskim na czele oraz pogratulował artystce wyjątkowej wystawy. Podziękował także za współpracę kuratorce wystawy z ramienia Muzeum – Joannie Czarnowskiej. Bogumiła Piazza-Składanowska w kilku słowach wprowadziła gości w zagadnienia techniki, którą opracowane zostały prace. Podkreślając pracochłonność i niezwykłość tradycyjnej a zarazem szlachetnej techniki fotograficznej, jaką jest guma dwuchromianowa wiedeńska, uświadomiła zgromadzonym twórczy wpływ na efekt końcowy odbitki. Każda z prac powstawała około tygodnia i uzyskany efekt jest nie do powtórzenia, co przekłada się na unikalność zaprezentowanych dzieł.

Wystawę oglądać można do 30 sierpnia 2014 r., następnie prezentowana będzie w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.