PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaWystawa Kamienie Milowe 60-lecieEdukacja muzealna online

Wydarzenia / „Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa

„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa

Z okazji 20 rocznicy wpisania Muzeum Zamkowego w Malborku na listę Pomników Historii, co miało miejsce 16.09.1994 roku, odbyła się w Ośrodku Konferencyjnym Karwan konferencja naukowa pt. „Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości”. Zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Muzeum Zamkowe. Prelegenci reprezentujący ośrodki uniwersyteckie w Gdańsku i Olsztynie, Muzeum Zamkowe oraz instytucje i stowarzyszenia, zaprezentowali dwanaście wystąpień z zakresu historii, etnografii, historii sztuki i wystawiennictwa dotyczących w głównej mierze zagadnień opisujących przeszłość Malborka i jego najbliższych okolic. Pan Piotr Szwedowski prezes malborskiego oddziału ZKP moderował ożywioną dyskusję kończącą konferencje, która prócz konkretnych pytań do przedstawicieli nauki, była sposobnością do wyrażenia refleksji wywołanych w trakcie konferencji przez mieszkańców miasta i regionu.

Ze strony reprezentanta współorganizatorów, prof. Janusza Hochleitnera padło zapewnienie, że w ciągu najbliższych tygodni wszystkie zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w wydanym przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Muzeum Zamkowe w Malborku tomie.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.