PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumStraty wojenne

Wydarzenia / Zmarł Jonathan Riley-Smith

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jonathana Rileya-Smitha, jednego z najbardziej uznanych badaczy dziejów wypraw krzyżowych, zakonów rycerskich i łacińskiego osadnictwa we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. Odszedł historyk, który w dużej mierze ukształtował współczesne widzenie tak skomplikowanego zjawiska jak średniowieczne krucjaty.

Jonathan Riley-Smith był absolwentem Eton i Trinity College (Cambridge). Swoją karierę wykładowcy akademickiego rozpoczął na University of St Andrews (1964-1972), potem zaś wykładał w Cambridge (do 1978) i Royal Holloway (Londyn; do 1994). Po zakończeniu współpracy z uczelnią w Londynie powrócił do Cambridge, gdzie pracował do emerytury (2005).

Swoją pierwszą monografię opublikował w roku 1977 i nosiła ona tytuł What were the Crusades? [Czym były krucjaty?]. Tak prosto postawione pytanie wywołało debatę, która w środowisku badaczy epoki wypraw krzyżowych trwa do dzisiaj. Dość powszechnie przypisuje się Riley-Smithowi wprowadzenie do rozważań historycznych pojęcia ruch krucjatowy [crusading movement], który przez kolejne dziesięciolecia pokolenia historyków wypełniają treścią. Poza tym brytyjski historyk dokonał przełomu w badaniach nad krucjatami, rozszerzając badane zjawisko geograficznie na region Bałtyku, Hiszpanię czy południową Francję oraz inicjując badania nad krucjatami przeciwko Turkom Osmańskim. Dodatkowo rozszerzył zakres chronologiczny badanego zjawiska i zaproponował szereg nowych koncepcji i kierunków badawczych. Polskiemu czytelnikowi brytyjski historyk jest znany z wydanych w ostatnich latach książek: Krucjaty. Historia (2008) i Historia krucjat (praca zbiorowa pod red. J. Riley-Smitha, 2000).

W dziedzinie historii zakonów rycerskich Jonathan Riley-Smith był wiodącą postacią badań nad dziejami zakonu Szpitalników, którego był członkiem oraz w 1992 r. zainicjował cykliczne spotkania badaczy zakonów rycerskich w Londynie (Clerkenwell). Konferencja Military Orders miała do tej pory sześć edycji, a siódma przewidziana jest we wrześniu roku 2017. Jonathan był także członkiem-założycielem Society for the Study of the Crusades and the Latin East (1980), które skupia dzisiaj zdecydowaną większość badaczy epoki krucjat z całego świata.

Autor niniejszego wspomnienia po raz pierwszy spotkał Jonathana Riley-Smith w czasie konferencji Military Orders w roku 2009. Wówczas wyjątkowo miała ona miejsce w Cardiff. Jonathan okazał się wspaniałym człowiekiem, przyjacielskim, gotowym do pomocy i dyskusji. Niezapomnianym przeżyciem była msza święta dla uczestników konferencji, katolików, którą celebrował Bernhard Demel, OT, a Jonathan pełnił rolę ministranta, występując w kompletnym stroju brata Zakonu Szpitala św. Jana w Jerozolimie.

Jonathan Riley-Smith zmarł 13 września 2016 r. Pogrzeb odbędzie się 27 września w jego ukochanym Cambridge.

dr Karol Polejowski

Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, MZM Malbork

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.