PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa Malbork między sacrum a polityką

Wydawnictwo / ETYKA WYDAWNICZA

ZASADY ETYKI WYDAWNICZEJ

 

Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych procesu wydawniczego. Obowiązują one na wszystkich etapach procesu edytorskiego i dotyczą zarówno członków Kolegium Wydawniczego, redaktorów, recenzentów oraz autorów. Przyjęte i stosowane zasady etyki wydawniczej są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE, ang. Committee on Publication Ethics dostępnymi pod adresem  http://publicationethics.org/.

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

 

 

 

OBOWIĄZKI KOLEGIUM WYDAWNICZEGO MUZEUM ZAMKOWEGO
W MALBORKU, OBOWIĄZKI REDAKTORÓW:

 

 – zgłoszone teksty są oceniane pod kątem ich zawartości intelektualnej bez względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, przekonania filozoficzne

i polityczne autora;

– materiał otrzymany do przeglądu traktowany jest jako dokument poufny; Kolegium Wydawnicze nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat dostarczonego tekstu; osoby upoważnione to: autorzy, recenzenci i osoby współpracujące przy procesie wydawniczym;

– nieopublikowane dane zawarte w dostarczonych tekstach nie mogą być wykorzystane przez Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku bez pisemnej zgody autora;

– w przypadku udowodnienia przekroczenia zasad etyki wydawniczej podejmowane są bezzwłoczne kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i wprowadzenia zmian w złożonym materiale;

- redaktorzy naukowi publikacji dbają o rzetelność naukową przygotowywanych prac. Dla jej zachowania mogą nanosić zmiany i poprawki. W każdym przypadku mają obowiązek
upewnić się, że autorzy mający wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po redakcji.

 

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW:

 

 

– recenzje mają wpływ na podejmowanie decyzji redakcyjnych oraz dostarczają autorowi wskazówek i komentarzy służących ulepszeniu utworu;

– zgodnie z przyjętą procedurą recenzji double-blind peer review autor i recenzent nie znają swoich tożsamości;

– wszystkie otrzymane do recenzji materiały traktuje się jako dokumenty poufne; recenzent nie może pokazywać i omawiać ich z innymi osobami bez zgody wydawcy; wyniki badań, dane, opinie i inne materiały nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji utworu;

– recenzje powinny być przygotowane w sposób rzetelny, obiektywny, mające za zadanie podniesienie jakości naukowej;

- krytyka osoby autora jest niedopuszczalna; recenzent powinien wyrażać swoje opinie
w sposób zrozumiały, poparty dowodami o charakterze merytorycznym;

- jeśli recenzent  zauważy wszelkie istotne podobieństwa do innych prac powinien zgłosić to do wydawcy;

- recenzent nie powinien oceniać tekstu w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem, o czym powinien powiadomić wydawcę.

 

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW:

 

- autorzy zgłaszający teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie zgodnie z  oświadczeniem autora

– autor potwierdza, że napisał całkowicie oryginalne dzieło. Jeśli autor wykorzystał fragment dzieła opracowanego przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu;

- autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii publikacje, które zostały wykorzystane przy tworzeniu tekstu;

–autor nie powinien stosować takich praktyk jak: plagiat, autoplagiat, ghostwriting (publikowanie tekstów naukowych pod nieswoim nazwiskiem), autorstwo widmo (pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła), autorstwo gościnne lub grzecznościowe (przypisanie autorstwa osobom, które nie przyczyniły się do stworzenia dzieła);

– jeżeli autor odkryje znaczące błędy lub nieścisłości w swoim tekście obowiązkiem jego jest niezwłoczne powiadomienie Kolegium Wydawniczego o tym fakcie w celu skorygowania błędów przy kolejnym wydaniu lub dodruku utworu;

 – nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi uznawane są za nieetyczne i nie są akceptowane.

 

 

NS