PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wystawy i wnętrza / Komnatki dostojników

 

      
Skarbiec
  Skarbiec

Najwyższą władzę w Zakonie sprawował wielki mistrz, wybierany na to stanowisko przez kapitułę generalną.

 

W jego otoczeniu znajdowało się kilku wysokich dostojników tworzących radę, stanowiącą w rzeczywistości rząd państwa pruskiego. Obok wielkiego mistrza należeli do niej: wielki komtur (w praktyce pierwszy zastępca wielkiego mistrza, rezydujący w Malborku), wielki skarbnik – zawiadujący finansami (również urzędujący w Malborku), wielki marszałek – zastępca mistrza przy sprawowaniu dowództwa nad wojskiem (rezydujący w Królewcu), wielki szpitalnik – nadzorca szpitali zakonnych (urzędujący w Elblągu), wielki szatny – kierujący sprowadzaniem strojów (rezydujący w Dzierzgoniu). Z biegiem lat pojawiały się nowe urzędy (np. wielki szafarz prowadzący gospodarkę Zakonu, zajmujący się głównie handlem), inne traciły na znaczeniu. Krzyżacka wspólnota zakonna dzieliła się na konwenty, na czele których stali komturowie. W Malborku oprócz wielkiego komtura był jeszcze tzw. komtur domowy, zajmujący się administracją i zaopatrzeniem zamku. Pozostali bracia-zakonnicy dzielili między siebie rozmaite funkcje: piwniczy, mincerz, ogrodnik, zarządca zbrojowni, młynów, lasów itp. Administracja Zakonu była scentralizowana i niezwykle zbiurokratyzowana. Zachowane do dziś krzyżackie księgi rachunkowe dowodzą, że kancelarie konwentów prowadziły sprawozdawczość i rachunkowość na poziomie niespotykanym w Europie.

 

Komnatki dostojników
Komnatki dostojników

 

Usytuowany na głównym piętrze skrzydła zachodniego Zamku Wysokiego ciąg niewielkich pomieszczeń mieścił kolejno: od strony północnej zespół pomieszczeń skarbnika (podskarbiego) zakonnego z przedsionkiem, pokojem mieszkalnym, skarbcem (tzw. srebrną komnatą) i pomieszczeniem służbowym – izbą skarbnika; w środku zespół pomieszczeń komtura domowego z przedsionkiem, izbą komtura i pokojem mieszkalnym – sypialnią; od południa zespół pomieszczeń piwniczego i kuchmistrza. Architektura obecnych wnętrz jest efektem restauracji w latach 1889-1902. Na ścianach zachowały się resztki polichromii pochodzącej z tego okresu przedstawiające sceny z Biblii.

 

Obecna aranżacja nawiązuje do urządzenia tych wnętrz w 1892 r. Pomieszczenia wypełniły eksponaty częściowo będące kopiami mebli gotyckich, częściowo oryginalnymi obiektami z czasów nowożytnych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.