PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineProjekt Straty kontynuuacjaNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Wystawy i wnętrza / Sala Królewiecka

 

W średniowieczu istniały w tym miejscu dwa podłużne pomieszczenia, oświetlone każde jednym oknem – wymieniane w krzyżackich księgach rachunkowych: izba i izdebka mistrza.

 

Sala Królewiecka

Sala Królewiecka
 

Ostatnie badania wykazały, że wnętrza były dekorowane malowaną wicią roślinną – fragment tej dawnej dekoracji zachowano w odkrywce na południowej ścianie sali. W pierwszej połowie XIX wieku, w trakcie restauracji zamku zwanej dziś romantyczną, istniejące tu wnętrza zostały przebudowane na – podobnie do sąsiednich refektarzy – jedno kwadratowe wnętrze o sklepieniu wspartym na centralnym filarze. Wici roślinne w polach tarczowych namalował gdański artysta Gregorovius. Na ścianie wschodniej zbudowano kominek, mimo że sala posiada w podłodze wyloty kanałów centralnego ogrzewania. Prace restauratorskie dofinansowały władze miasta Królewca, stąd nazwa sali. W trakcie drugiej restauracji zamku u schyłku XIX i na początku XX wieku ściany otrzymały ugrowy kolor ścian. Po II wojnie światowej całość zamalowano na biało. Podczas prac konserwatorskich w latach 90. XX stulecia przywrócono wystrój sali z czasów restauracji romantycznej, z zielonymi ścianami i wiciami Gregoroviusa w polach tarczowych.

 

Ciekawostką jest fakt, iż filar dźwigający sklepienie – zarówno jego granitowy trzon, jak i wapienna baza oraz kapitel – został zmontowany z zabytkowych, gotyckich elementów, znalezionych przez restauratorów romantycznych gdzieś na terenie zamku. Obecne wyposażenie tworzy garnitur mebli neogotyckich i graficzne portrety osób związanych z ówczesnymi pracami na zamku.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.